מדרגות מס הכנסה 2018 טבלת מס הכנסה 2018

מדרגות מס הכנסה 2018 טבלת מס הכנסה 2018

עדכון טבלת מס הכנסה 2018

כמדי שנה בחודש ינואר מתעדכנות מדרגות מס הכנסה ואיתן טבלאות מס הכנסה , שווי נקודת זיכוי 2018 , תקרת הפקדה לקרן השתלמות 2018 ויתר נתוני מס הכנסה 2018 . על מנת להקל על הגולשים את איתור הנתונים המעודכנים של מס הכנסה לשנת 2018 אספנו עבורכם את הנתונים החשובים בטבלאות מרוכזות והן יעלו לאתר מיד עם פרסום רשות המיסים מס הכנסה .

מדרגות מס 2018  שווי נקודת זיכוי 2018 כל העדכונים בקרוב באתר

מדרגות מס הכנסה 2017 טבלת מס הכנסה 2017

 

נקודת זיכוי
נקודת זיכוי 215 לחודש
ב. קופות גמל וקרנות השתלמות
הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה- סעיף 47(א()1 )600,8 לחודש
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה- סעיף 47(א()1 )200,12 לחודש
סכום החיסכון המזערי – סעיף 45א)ד( 167 לחודש
סעיף 45א)ה( 167 לחודש
לחודש 17,200
הכנסה לעמית עצמאי- סעיף 47(א()3 )600,8 לחודש
הכנסה נוספת- סעיף 47(א()5 )500,21 לחודש
תקרת קצבה מזכה- סעיף 9א)א( 360,8 לחודש
פטור מקצבה לפי סעיף 9א – %49 בין השנים 2019-2016 096,4 לחודש
סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים
בקופ”ג לקצבה- סעיף 32(9()א()2 )200,12 לחודש
“שכר מינימום” לצורך משיכה בפטור מקופת גמל 000,5 לחודש
משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות
פטורה ממס בעת ההפרשה )הכנסת עבודה( 712,15 לחודש
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 000,260 לשנה
הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א( ו- 9(16ב( לפקודה 240,18 לשנה
תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה
הפטורה ממס בעת ההפרשה- סעיף 3(ה3 )183,24 לחודש
תקרה להפקדה לפיצויים- סעיף 3(ה3()1א( 000,32 לשנה
לחודש 2,667
חוק הפיקוח על קופות גמל
סכום צבירה מזערי 536,91 לתקופת הצבירה
סכום קצבה מזערי 405,4 לחודש
ג. הטבות מס
הטבות מס ביישובים – ראה בהמשך.
מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9(7א(
עקב פרישה 200,12 לכל שנת עבודה
עקב מוות 400,24 לכל שנת עבודה
רצף קצבה- סעיף 9(7א()ז1 )000,360 לשנה
משכורת מרבית שמלכ”ר משלם, הפטורה ממס שכר 787,177 לשנה
תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי –
10
סכום מזערי , סכום העולה על 180 לשנה
סכום מרבי 000,184,9 לשנה
סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2017 ואילך )בש”ח( )המשך(
פדיון מניה באגודה שיתופית 000,317
התקרה לצורך סעיף 9(21 )לפקודה – פיצויי הלנת שכר 040,8 לחודש
סכום הזיכוי המרבי בגין שכר משמרות בתעשייה 925 לחודש
ניתן זיכוי רק על אותו חלק משכר המשמרות, אשר לאחר צירופו
למשכורת אינו עולה על 570,10 לחודש
משכורת למומחה חוץ 100,13 לחודש
הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ 320 ליממה או כפי שיקבע
פקיד השומה
הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים 320 ליממה או כפי שיקבע
פקיד השומה
הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה
בישוב אחר 770,1 לחודש
שכר דירה פטור ממס אם לא עלה על 010,5 לחודש
שכר דירה החייב במס בשיעור של %10 אין תקרה מ- 2003.1.1
תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45
ליחיד: 000,167 לשנה
לזוג: 000,267 לשנה
הכנסת עיוור ונכה %100:
תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס- סעיף 9(5()א( 000,606 לשנה
תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס- סעיף 9(5()ב( 720,72 לשנה
תקרת הכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף 040,299 לשנה
הכנסה מיגיעה אישית )סעיף 9(5()א((:
עד 184 יום אין פטור.
364 – 185 יום- חלק יחסי עד לתקרה של 720,72.₪
365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 000,606 ₪ כשהיא מוכפלת
במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365.
הכנסה שאינה מיגיעה אישית )סעיף 9(5()ב((:
עד 184 יום – אין פטור.
364 – 185 יום- פטור יחסי עד לתקרה של 720,72.₪
365 – יום או יותר- פטור יחסי עד לתקרה של 720,72 ₪ כשהיא מוכפלת במספר ימי
הפטור ומחולקת ב- 365.
אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף –עד לתקרה של
.₪ 299,040
כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5 )לפקודה.
מתנות בשל קשר עסקי
תקנה 2(4 )לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( 210 לאדם לשנה
הגרלות הימורים ופרסים )תקרת הפטור( 320,49 להגרלה/פרס
תקרת הפטור למלגה אצל חוקר- סעיף 9(29 )000,96 לשנה