שכר מינימום 2014

שכר מינימום טבלאות שכר מינימום חדשות

עדכון לינואר 2018 שכר מינימום 2018 שכר המינימום חדש
שכר מינימום לשעה 2016 25 ש”ח לשעה עד יולי 2016
שכר מינימום לשעה 2016 25.94 ש”ח לשעה מיולי 2016 עד ינואר 2017
שכר מינימום לשעה 2017 26.88 ש”ח לשעה מינואר 2017 עד דצמבר 2017
שכר מינימום לשעה 2018 28.94 ש”ח לשעה בתוקף לשכר ינואר 2018

 

03/01/2015 – שכר המינימום שכר מינימום יעלה ויעמוד על  5,000 ש’ח לחודש – רושם עלייה של שכר המינימום ב-700 שקל לחודש וסה”כ  ל-27 שקל בשעה ■ העלייה מדורגת ותתבצע החל מ אפריל 2015

בחודש דצמבר 2014 סכמו המעסיקים וההסתדרות על הגדל שכר המינימום ב 4 פעימות

  • באפריל 2015 יעלה שכר המינימום ל-4,650 שקל.
  • באוגוסט 2016  יעלה שכר המינימום ל-4,825 שקל לחודש.
  • בינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל- 5,000 שקל.
  • באפריל 2017  יעלה שכר המינימום לשווי של  52% מהשכר הממוצע במשק.

שכר מינימום 2014 | שכר מינימום 2014 מהווה את שכר המינימלי שניתן לשלם לעובד בעבור שעת עבודה בישראל בשנת 2014  , יום עבודה או חודש עבודה. שכר המינימום מתעדכן מעת לעת והוא נקבע לפי גיל העובד ואופי ההעסקה. שכר המינימום כפוף לחוק שכר מינימום, תשמ”ז-1987. גובה שכר המינימום לפי קטגוריות שונות מתפרסם בצורה של טבלאות באתר משרד המסחר והתעשייה. שכר מינימום נמצא מעת לעת בשיח הציבורי . בזמנו היה זה עמיר פרץ שבתפקידו כיו”ר ההסתדרות הכללית העלה על נס את גובה שכר המינימום. 

שכר מינימום 2014 מסדיר את אופן תשלום השכר והזכויות לפנסיה של מועסקים מוגבלים . על מנת לאפשר לאכוף את חוק שכר המינימום המדינה התקינה חוקים המאפשרים למפקחי עבודה מטעם המדינה לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק שכר המינימום.

המפקח מטעם משרד העבודה  רשאי  לדרוש ממעביד, ממעסיק בפועל או מאדם אחר הנוגע בדבר, למסור לו מידע ומסמכים או העתקם, הנוגעים לביצוע הוראות חוק שכר המינימום. להיכנס  לבית העסק שבו מועסקים עובדים ולערוך בדיקה. הפרעה למפקח של משרד העבודה חושפת את העבריין לעונשי מאשר וקנסות. בנוסף , על פי חוק שכר מינימום עובד יכול לתבוע תשלום שכר מינימום יכול בתביעה שתוגש לבית הדין לעבודה על ידי העובד או בידי ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור – בידי ארגון העובדים שהעובד חבר בו.

משרד התמ”ת מעמיד קו פתוח  לבירור שכר המינימום בטלמסר שמספרו: 1-800-354-354;

טבלת שכר מינימום  2014 ( כמט ללא שינויים ביחס לשכר מינימום 2013 ) 

שכר מינימום 2014 לחודש
ינואר 2013ינואר 2012
מגיל 18 ומעלה4,300.004,100.00
עד גיל 163,010.002,870.00
מגיל 16 עד 173,225.003,075.00
מגיל 17 עד 183,569.003,403.00
חניכים2,580.002,460.00
שכר מינימום 2014  ליום
ינואר 2013ינואר 2012
מס’ ימי עבודה בשבוע5656
מגיל 18 ומעלה198.46172.00189.23164.00
עד גיל 16138.92120.40132.46114.80
מגיל 16 עד 17148.85129.00141.92123.00
מגיל 17 עד 18164.72142.76157.06136.12
חניכים119.08103.20113.5498.40
שכר מינימום 2014 לשעה
ינואר 2013ינואר 2012
מגיל 18 ומעלה23.1222.04
עד גיל 1617.4016.59
מגיל 16 עד 1718.6417.77
מגיל 17 עד 1820.6319.67
חניכים14.9114.22