קופת גמל מרכזית לקצבה , קופה מרכזית לקצבה

מודעות גוגל

גלוי נאות אתר התכנון הפיננסי של ישראל

גולשים יקרים אנו מודים לכם שבחרתם לגלוש באתר התכנון הפיננסי של ישראל. נשמח לשמוע את דעתכם על כתבות התוכן של האתר ! אתר התכנון הפיננסי של ישראל שם לו למטרה לקדם את המודעות הפיננסית בישראל ומציע שירותים בתשלום עבור איתור כספים בדיקת פוליסות ביטוח חישוב פנסיה וייעוץ פנסיוני על ידי יועצים מורשים בלבד

מודעות גוגל

 חישוב קצבה חודשית על ידי כלכלן מומחה   | בדיקת פנסיה | 058-4363632 

כ”ה בכסלו התשע”ג  , 9 דצמבר 2012  חוזר פנסיה 2012-3-2 , סיווג: כללי

הוראות לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה- 2005, ובתוקף סמכותי לפי תקנות 1, 2(ב) ו-(ו) ו- 3(ו) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללים לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה), התשע”ג-2012 (להלן: “התקנות“), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן.

 1 .      כללי

בתקנות נקבעו הוראות לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה (להלן: “קופה”), ובכלל זה הוראות לעניין הפקדות תשלומי עמית בקופה ותשלומים מהקופה. חוזר זה קובע כללים להפקדות מינימאליות של  עמית לקופה, בכפוף לעקרונות אלו:

א.       צבירה שיטתית של נכסים על פני זמן, בנפרד משאר נכסי העמית, באופן שיבטיח תשלום קצבאות.

ב.        התחשבות במצבו הפיננסי של העמית.

 כמו כן, חוזר זה קובע כללים להכנת מאזן אקטוארי, לחישוב התחייבות אקטוארית והנחות אקטואריות להערכת ההתחייבויות בקופה.

2 .      הגדרות

“מחויבות אקטוארית”, “מחויבות אקטוארית צבורה”, “עובד זכאי”, “עמית” ו-“שאיר זכאי” – כהגדרתם בתקנות.

“אירוע מזכה” – פרישה או פטירה של עובד זכאי.

“גידול שוטף” גידול צפוי במחויבות אקטוארית צבורה של עמית, הנובע מגידול בשיעור הקצבה במהלך השנה העוקבת לשנת המאזן.

“הנחת התשואה על השקעות חופשיות” – כמשמעה בחוזר פנסיה מס’ 2004/10 שעניינו “הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות” או כל חוזר אחר שיבוא במקומו.

“חשבון מקבלי קצבאות” חשבון שבו מנוהלים נכסיה של קופה העומדים כנגד מחויבות אקטוארית למקבלי קצבאות, כמשמעותו בתקנה 5(א) לתקנות.

“חשבון עובדים” חשבון שבו מנוהלים נכסיה של קופה העומדים כנגד מחויבות אקטוארית לעובדים, כמשמעותו בתקנה 5(א) לתקנות.

“חשבון תשלומים עודפים” חשבון שבו מנוהלים נכסיה של קופה הנובעים מתשלומים לפי סעיף 6(ו), כמשמעותו בתקנה 5(ב) לתקנות.

מועד התשלום הראשון” – המועד הראשון שבו תשולם קצבה לעובד זכאי, ואם נפטר עובד לשאירו הזכאי.

“מחויבות אקטוארית מלאה” – מחויבות אקטוארית המחושבת לפי סך תקופות עבודה מזכות של עובדים זכאים, ובכלל זה תקופות עבודה מזכות צפויות ממועד חישוב מחויבות ואילך.

“מחויבות אקטוארית עתידית” מחויבות אקטוארית מלאה בניכוי מחויבות אקטוארית צבורה.

“מקבל קצבה” עובד זכאי שאירע לו אירוע מזכה או שאיר זכאי.

“סכומים דרושים להשלמה” – ההפרש בין שני אלה:

(א)              מלוא סכום המחויבות האקטוארית בשל עובד זכאי מסוים;

(ב)               שיעור הנכסים כשהוא מוכפל בסכום המחויבות האקטוארית בשל אותו עובד.

“עובד” עובד זכאי שטרם אירע לו אירוע מזכה.

“שיעור הנכסים” – היחס שבין סך הנכסים בחשבון עובדים לבין סך המחויבות האקטוארית הצבורה בשל עובדים, ובלבד שלא יעלה על 1; השיעור האמור יחושב לפי המאזן האקטוארי האחרון של הקופה.

קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | קישור לבנק ישראל | קישור לאיתור כספים

 3 .      מאזן אקטוארי

א.       קופה תערוך את המאזן האקטוארי שלה בהתאם להוראות החלות על קרנות פנסיה חדשות, כמפורט בחוזר פנסיה מס’ 2004/10, שעניינו “הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות”, או כל חוזר אחר שיבוא במקומו, בשינויים המחויבים, ופרט לשינויים או תוספות שנקבעו במפורש בחוזר זה.

ב.        קופה תציג את נכסיה במאזן האקטוארי לפי הפירוט הבא:

1)          סך הנכסים שנצברו בחשבון העובדים לפי ערכם במאזן החשבונאי של הקופה.

2)          סך הנכסים שנצברו בחשבון מקבלי קצבאות לפי ערכם במאזן החשבונאי של הקופה.

3)          סך הנכסים שנצברו בחשבון תשלומים עודפים לפי ערכם במאזן החשבונאי של הקופה.

4)          סך הסכומים שבפסקאות (1) עד (3).

5)          חוב העמית בשל המחויבות האקטוארית למקבלי קצבאות.

6)          חוב העמית בשל המחויבות האקטוארית הצבורה לעובדים.

7)          ערך נוכחי של תשלומים עתידיים של העמית בשל גידול שוטף.

8)          ערך נוכחי של תשלומים עתידיים של העמית שלא בשל גידול שוטף ובניכוי חוב העמית.

9)          סך הנכסים שנצברו בחשבון תשלומים עודפים.

10)      סך הסכומים שבפסקאות (5) עד (8) בניכוי הסכום בפסקה (9).

ג.         קופה תציג את התחייבויותיה במאזן האקטוארי לפי הפירוט להלן ולפי סוג הקצבה (זקנה, נכות ושאירים):

1)          מחויבות אקטוארית למקבלי קצבאות.

2)          מחויבות אקטוארית צבורה לעובדים.

3)          מחויבות אקטוארית עתידית בשל עובדים.

איתור כספים החזרי מס בדיקת פוליסות פנסיה תקציבית בנק ישראל בנק עליה הבנק למלאכה חשבון רדום תוכניות חיסכון אודות

 4 .      הנחות אקטואריות – הוראות כלליות

א.       הקופה תעריך את ההתחייבויות במועד המאזן, בהתאם להנחות שנקבעו בחוזר פנסיה 2007-3-6, שעניינו, “דרך חישוב המאזן האקטוארי ומקדמי התקנון של קרן פנסיה”, או כל חוזר אחר שיבוא במקומו, פרט לשינויים ותוספות כמפורט בחוזר זה.

ב.        על אף האמור בסעיף קטן (א) קופה רשאית להעריך את התחייבויותיה במועד המאזן בהתאם למערכת הנחות אקטואריות אחרת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

1)          הקופה ביצעה בדיקה מקיפה ויסודית של ההנחות ומצאה כי מערכת ההנחות זהירה ומתאימה יותר לאוכלוסיית העובדים ומקבלי הקצבאות שלה.

2)          הקופה הגישה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: “הממונה”) בקשה מנומקת בכתב, במסגרתה יפורטו ההנחות ויצוין בה כי התקיים האמור בפסקה (1) לעיל. לבקשה זו תצורף הצהרה של אקטואר הקופה, שבה הוא מאשר את האמור בבקשה.

3)          הבקשה האמורה אושרה מראש ובכתב על ידי הממונה.

ג.         ההנחות האקטואריות, שעל בסיסן הוערכו ההתחייבויות בקופה, יוצגו כביאור בדוח האקטוארי.

 5 .      הערכת התחייבויות

א.        מחויבות אקטוארית של עמית בשל עובדים ובשל מקבלי קצבאות תחושב כערך נוכחי של סך תשלומי הקצבאות הצפויים להיות משולמים לעובדים או למקבלי קצבאות, בכפוף לאמור בתקנות, ולפי הנחת התשואה על השקעות חופשיות.

ב.        מחויבות אקטוארית תחושב באופן הבא:

1)         מחויבות אקטוארית צבורה של עמית בשל עובדים ומחויבות אקטוארית בשל גידול שוטף תחושב לפי שיטת יחידת זכאות חזויה (Projected Unit Credit Method).

2)         על אף האמור בפסקה (1), קופה רשאית לחשב את המחויבות האקטוארית האמורה  לפי שיטה אחרת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א)             הקופה ביצעה בדיקה מקיפה ויסודית של השיטה החלופית ביחס למאפייני הקופה  ומצאה כי היא מתאימה יותר למאפייני הקופה.

(ב)             הקופה הגישה לממונה בקשה מנומקת בכתב, במסגרתה תפורט השיטה החלופית ויצוין בה כי התקיים האמור בפסקה (א) לעיל. לבקשה האמורה תצורף הצהרה של אקטואר הקופה, בה הוא מאשר את האמור בבקשה.

(ג)               הבקשה האמורה אושרה מראש ובכתב על ידי הממונה.

==========================================================================================

לקריאת המאמרים המובילים בתחום הביטוח הפנסיוני לחץ על הנושא המבוקש

===========================================================================================

6 .       תשלומים לקופה

א.        תשלומים בשל גידול שוטף

1)         במהלך השנה העוקבת לשנת המאזן, יפקיד עמית בחשבון העובדים, בתשלומים חצי שנתיים שווים, סכום שלא יפחת מסכום הגידול השוטף.

2)         על אף האמור בפסקה (1), רשאי עמית שלא להפקיד בשל סכום הגידול השוטף, ובלבד שסך הנכסים בחשבון העובדים לא יפחת מ- 105% מסך המחויבות האקטוארית הצבורה.

ב.        תשלומים בשל עובדים

1)         אם במאזן אקטוארי בשל שנת כספים מסוימת פחת סך הנכסים בחשבון עובדים מסך המחויבות האקטוארית הצבורה בשלהם (להלן: “הסכום החסר בשל עובדים”), יפקיד העמית בחשבון העובדים בקופה, בשנה העוקבת לאותה שנת כספים, בנוסף להפקדות לפי סעיף קטן (א), סכום שלא יפחת מהגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן, בתשלומים חצי שנתיים שווים, החל בשישה חודשים מתום אותה שנת כספים:

(א)             10% מהסכום החסר בשל עובדים.

(ב)             סכום השווה ל-0.5% מסך המחויבות האקטוארית הצבורה בשל עובדים, ובלבד שלא יעלה על הסכום החסר בשל עובדים.

2)         על אף האמור בפסקה (1), סך הנכסים בשל עובדים לא יפחת מ-80% מסך המחויבות האקטוארית הצבורה בשלהם. פחת סך הנכסים בשל עובדים מהשיעור האמור, יפקיד העמית בחשבון העובדים בקופה את הסכום החסר כך שסך הנכסים בשל עובדים לא יפחת מהשיעור האמור, וזאת עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר מועד המאזן האקטוארי. יובהר כי תשלום לפי פסקה זו יהא בנוסף להפקדות לפי סעיף קטן (א) ולפי פסקה (1).

ג.          תשלומים בשל מקבלי קצבאות

1)         אם במאזן אקטוארי בשל שנת כספים מסוימת פחת סך הנכסים בשל מקבלי קצבאות מסך המחויבות האקטוארית הצבורה בשלהם (להלן: “הסכום החסר בשל מקבלי קצבאות”), יפקיד העמית בחשבון מקבלי קצבאות בקופה, בשנה העוקבת לאותה שנת כספים, בנוסף להפקדות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), סכום שלא יפחת מהגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן, בתשלומים חצי שנתיים שווים החל בשישה חודשים מתום אותה שנת כספים:

(א)             מחצית הסכום החסר בשל מקבלי קצבאות;

(ב)             סכום השווה ל-2% מסך המחויבות האקטוארית הצבורה בשל מקבלי קצבאות, ובלבד שלא יעלה על הסכום החסר בשל מקבלי קצבאות.

2)         על אף האמור בפסקה (1), סך הנכסים בשל מקבלי קצבאות לא יפחת מ-85% מסך המחויבות האקטוארית הצבורה בשלהם. פחת סך הנכסים בשל מקבלי קצבה מהשיעור האמור, יפקיד העמית בחשבון מקבלי קצבאות בקופה את הסכום החסר כך שסך הנכסים בשל מקבלי קצבאות לא יפחת מהשיעור האמור, וזאת עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר מועד המאזן האקטוארי. תשלום לפי פסקה זו יהא בנוסף להפקדות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ולפי פסקה (1).

ד.        תשלומים בשל פרישה צפויה של עובד

1)         עמית ידווח לקופה על פרישתו הצפויה של עובד ועל סכום הקצבה לה יהא זכאי ארבעה חודשים לפני מועד התשלום הראשון הצפוי בשל עובד.

2)         הקופה תעביר לעמית דרישה לתשלום הסכומים הדרושים להשלמה בשל עובד, ככל שישנם, ובהתאם לקבוע בתקנות, שלושה חודשים לפני מועד התשלום הראשון הצפוי בשל עובד.

3)         עמית יפקיד בחשבון העובדים בקופה את הסכומים הדרושים להשלמה כאמור בפסקה (2) חודש לפני מועד התשלום הראשון הצפוי בשל עובד.

ה.        תשלומים בשל פטירה או פרישה לא צפויה של עובד

1)         בעת פטירה של עובד או בעת פרישה לא צפויה של עובד ידווח עמית לקופה על האירוע ועל סכומי הקצבה שצפויים להשתלם בשל העובד.

2)         הקופה תעביר לעמית דרישה לתשלום הסכומים הדרושים להשלמה בשל עובד לא יאוחר מחודש לאחר מועד התשלום הראשון בשל העובד.

3)         עמית יפקיד בחשבון העובדים בקופה את הסכומים הדרושים להשלמה תוך חודש ממועד קבלת הדרישה כמפורט בפסקה (2).

ו.          תשלומים עודפים

1)          הפקיד עמית סכומים עודפים על התשלומים המחויבים בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), תרשום הקופה, לבקשת העמית, נכסים אלה בחשבון תשלומים עודפים.

2)          בשנת כספים מסוימת ניתן יהיה להעביר נכסים מחשבון תשלומים עודפים לחשבונות אחרים במקום תשלומים המחויבים לפי הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), ובלבד שהסכום המועבר לא יעלה על 80% מהתשלומים המחויבים האמורים.

ז.         ביאור תזרים תשלומים צפוי

תזרים התשלומים הצפוי בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), יוצג בביאור בדוח האקטוארי של הקופה.

ח.        הודעה על אי תשלום

לא הפקיד עמית תשלומים לקופה בהתאם לאמור בסעיפים (א) עד (ה), תדווח על כך החברה המנהלת לממונה וזאת לא יאוחר מ- 30 יום מהמועד הקבוע להפקדה כאמור.

7 .      הגדלת זכויות לעובדים ולמקבלי קצבאות

על אף האמור בסעיף 6(ב)(1) ו 6(ג)(1), חל גידול במחויבות האקטוארית הצבורה בשל עובדים או בשל מקבלי קצבאות כתוצאה משינוי בהסכם העבודה, לרבות הסכם פרישה מוקדמת, יפקיד עמית לחשבון העובדים או לחשבון מקבלי הקצבאות, לפי העניין, ולא יאוחר מתום שנה ממועד השינוי בהסכם העבודה, ובכפוף לתקנה 2(ו) לתקנות, את הסכום הנמוך מבין שני אלה:

(א)           סך הגידול במחויבות האקטוארית הצבורה הנובע מהשינוי האמור;

(ב)           הסכום הדרוש להשוואת סך הנכסים בחשבון לסך המחויבות האקטוארית הצבורה.

8 .      העברת נכסים בין חשבונות

א.       בקרות אירוע מזכה בשל עובד זכאי, תעביר הקופה את מלוא המחויבות האקטוארית בשלו מחשבון העובדים לחשבון מקבלי הקצבאות, וזאת לא יאוחר ממועד התשלום הראשון הצפוי בשל העובד.

ב.        עלה הסכום הצבור בחשבון העובדים על סך המחויבות האקטוארית הצבורה בשלהם במועד המאזן, רשאי העמית לבקש מהקופה כי יועבר הסכום העודף לחשבון מקבלי קצבאות, ובלבד שהסכום הצבור בחשבון מקבלי קצבאות לא עלה על סך המחויבות האקטוארית בשלהם.

ג.         עלה הסכום הצבור בחשבון מקבלי קצבאות על 105% מהמחויבות האקטוארית בשלהם במועד המאזן, רשאי העמית לבקש מהקופה כי יועבר הסכום העודף לחשבון העובדים, ובלבד שהסכום הצבור בחשבון העובדים לא עלה על סך המחויבות האקטוארית בשלהם.

9 .      נתונים ומידע

א.       עמית יעביר לקופה, מעת לעת, ובהתאם לדרישת הקופה, נתונים ומידע הנדרשים לקופה על מנת שתוכל לעמוד בהוראות הדין החלות עליה.

ב.        קופה תערוך בדיקות מדגמיות לעניין סבירות הנתונים והמידע המועברים אליה מהעמית, לרבות סכומי קצבאות שדווחו על ידי העמית לפי הוראות סעיף 6 לחוזר זה, והתאמתם למחויבות האקטוארית.

10 .  הערכה תקופתית

אחת ל-3 שנים תעריך הקופה את ההתחייבויות, הנכסים וההפקדות הצפויות בחמש השנים הקרובות. הערכה זו, אשר תצורף כנספח למאזן האקטוארי של הקופה, תכלול בחינה של שינויים בלתי צפויים בהנחות האקטואריות של הקופה והשפעתם על תזרים התשלומים של הקופה.

 

11 .  הוראות מעבר

א.       בשנת 2012 יקראו את סעיף 6(ב)(2) כך שבמקום “80%” יבוא “60%”.

ב.        בשנת 2013 יקראו את סעיף 6(ב)(2) כך שבמקום “80%” יבוא “70%”.

12 .  תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קופות גמל מרכזיות לקצבה ועל קופות גמל מרכזיות לקצבה.

13 .  תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה מיום פרסומן.

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

קישור להחזרי מס ללא עלות פתיחת תיקקישור לבדיקת קרן השתלמות | ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

מודעות גוגל