מסמך הנמקה ממחושב חדש

מודעות גוגל

גלוי נאות אתר התכנון הפיננסי של ישראל

גולשים יקרים אנו מודים לכם שבחרתם לגלוש באתר התכנון הפיננסי של ישראל. נשמח לשמוע את דעתכם על כתבות התוכן של האתר ! אתר התכנון הפיננסי של ישראל שם לו למטרה לקדם את המודעות הפיננסית בישראל ומציע שירותים בתשלום עבור איתור כספים בדיקת פוליסות ביטוח חישוב פנסיה וייעוץ פנסיוני על ידי יועצים מורשים בלבד

מודעות גוגל

מסמך הנמקה חדש . החוזר הופץ בתאריך  ט”ו בחשון התשע”ג  31 באוקטובר 2012   שה. 2012-36225   לכבוד, מנהלי גופים מוסדיים ,  שיא לשכת סוכני ביטוח , יו”ר  איגוד הבנקים ועוסק במסמך ההנמקה החדש שעתיד לכנס לתוקף באמצע 2013 

א.ג.נ.,

קישור לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי  

הנדון: מסמך הנמקה – טיוטת חוזר

 

סעיף 14 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה-2005 מחייב בעל רישיון הממליץ ללקוח על החיסכון הפנסיוני שלו, להעביר מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו. טיוטת החוזר המצ”ב נועדה לקבוע מבנה ממוקד ואחיד למסמך הנמקה והמחשה. מסמך כזה יקל על לקוח להתמודד עם המידע אליו הוא נחשף בעת קבלת המלצה על החיסכון הפנסיוני שלו, וכן יאפשר את מיכון המידע והעברתו באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

חוזר זה יחליף מספר חוזרים העוסקים במסמך הנמקה ובמסמכים נוספים שבעל רישיון נדרש להעביר ללקוח במהלך פעולה של שיווק או ייעוץ פנסיוני. החוזר הוא חלק מהסדרה כוללת שמטרתה ייעול תהליכי עבודה, שיפור מהימנות מידע והסרת חסמים טכנולוגיים, כחלק מהתכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, שהוצגה בנובמבר 2010.

כמו כן, נבקש לעדכן כי מועד התחילה של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דמי עמילות) צפוי להיות ינואר 2014, ומועד התחילה של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה)(תיקון—-) צפוי להיות יולי 2013.

נודה על קבלת התייחסותכם לטיוטת החוזר המצ”ב עד ליום 31.12.2012 בדואר אלקטרוני nirben@mof.gov.il או באמצעות פקס: 02-5695342, למר ניר בן שמש.

דיונים בהערות שיישלחו ייערכו בימים 15.1.2013 ו- 21.1.2013. לתיאום ישיבות יש לפנות לגב’ גלית דודו בטלפון: 02-5317181.

בכבוד רב,

לי דגן

המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

העתק:

פרופ’ עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

עו”ד אפרת פרוקצ’יה, הלשכה המשפטית

קישור לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי  

ט”ו בחשון התשע”ג
31 באוקטובר 2012

חוזר סוכנים ויועצים 2012-71
סיווג: כללי <טיוטה>

מסמך הנמקה – טיוטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה-2005 (להלן – “חוק הייעוץ הפנסיוני“), לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981 ( להלן- “חוק הפיקוח על הביטוח“) ולפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1 .      כללי

סעיף 12 לחוק הייעוץ הפנסיוני מחייב בעל רישיון להתאים ייעוץ או שיווק פנסיוני לצרכי לקוח, ולבחור סוג מוצר פנסיוני, מוצר פנסיוני וגוף מוסדי המתאימים ללקוח ביותר, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו, מצבו הכספי, החיסכון הקיים שלו ושאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם. סעיף 14 לחוק הייעוץ הפנסיוני מחייב בעל רישיון להעביר ללקוח, בעת מתן המלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו.

בסמוך למתן המלצה בדבר חיסכון פנסיוני של לקוח, נדרש בעל רישיון להעביר ללקוח מסמכים המפרטים את הנימוקים להמלצתו. לקוחות מתקשים להתמודד עם ריבוי המידע הנמסר במהלך ייעוץ או שיווק פנסיוני, וכתוצאה מכך מתקשים לקבל החלטה נבונה לגבי החיסכון הפנסיוני שלהם. חוזר זה קובע נוסח אחיד למסמך ההנמקה, שיימסר ללקוחות על ידי יועץ או סוכן שיווק פנסיוני אגב הליך ייעוץ או שיווק פנסיוני. מסמך אחד, מצומצם וממוקד, ככל האפשר, יקל על הלקוח להתמודד עם כמות המידע. בנוסף, מסמך אחיד יאפשר את מיכונו ואת העברת המידע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

חוזר זה מפרט את אופן עריכת מסמך ההנמקה, המידע שיש לכלול בו, משך הזמן שבמהלכו על בעל רישיון לשמור העתק ממנו וחובות גוף מוסדי בנוגע אליו.

חוזר זה מבטל, בין השאר, את חוזר סוכנים ויועצים 2009-10-1 שעניינו הוראות לעניין תוכנו של מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח וחוזרים נוספים שעניינם מסמכים שבעל רישיון נדרש להעביר ללקוח במהלך פעולה של ייעוץ או שיווק פנסיוני.

 

2 .      הגדרות

“גיל פרישת חובה” – כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד-2004.

“העברת כספים” – כל אחד מאלה:

א.       העברת כספי חיסכון של לקוח ממוצר פנסיוני מסוים, כולם או חלקם, למוצר פנסיוני אחר;

ב.        העברת הפקדות חדשות, כולן או חלקן, למוצר פנסיוני מסוים חדש, אגב ביטול הפקדות למוצר פנסיוני קיים או הקטנת הפקדות למוצר פנסיוני קיים;

ג.         העברת כספי חיסכון של לקוח, כולם או חלקם, או העברת הפקדות חדשות, כולן או חלקן בין מסלולי השקעה באותו מוצר פנסיוני.

“מוצר” מוצר פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני וכן מוצר ביטוח.

“מוצר ביטוח” – תכנית ביטוח, מפני סיכון מקרה מוות או מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שהתיר אותה המפקח על הביטוח לפי הוראות סעיף 40(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח.

“תכנית ביטוח” – תכנית ביטוח כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני.

“מסמך הנמקה” – מסמך הנמקה מלא או מסמך הנמקה ממוקד.

 

3 .      הוראות כלליות

א.       בעל רישיון יעביר ללקוח מסמך הנמקה בעת מתן המלצה בדבר כדאיות חיסכון של הלקוח באמצעות מוצר, כפי שיפורט בחוזר זה.

ב.        בעל רישיון ימלא את מסמך ההנמקה באופן ממוחשב. בעל רישיון שאין באפשרותו למסור מסמך הנמקה ממוחשב בתום מתן ייעוץ או שיווק פנסיוני או בתום שיווק מוצר ביטוח, ימלא את המסמך באופן ידני, ובלבד שיוצג באופן ברור וקריא, ובתנאי שהעתק מודפס ממנו יישלח ללקוח בדואר רשום, בתוך 14 ימי עסקים.

ג.         בעל רישיון לא ישנה את נוסח מסמך ההנמקה שבנספח א’, ולא ישנה את סדר החלקים והסעיפים שבו, למעט הוספת סימנים מסחריים, כגון לוגו.

ד.        בעל רישיון יסביר ללקוח מונחים מקצועיים ככל שנדרש, כך שההנמקה שניתנת ללקוח והשיקולים שעמדו בבסיסה יהיו מובנים לו.

ה.       לא ייכלל במסגרת מסמך ההנמקה מידע מטעה או מידע שיש בו כדי להטעות לקוח סביר.

ו.         הנמקה לא תהיה במונחים כלליים או גורפים כגון “המוצר הוא הטוב ביותר ללקוח” או “המוצר הוא המתאים ביותר ללקוח”.

ז.         לא יושמט ממסמך ההנמקה מידע שהיעדרו עלול להטעות לקוח סביר.

ח.       לא יוצגו נתונים שאינם רלוונטיים ללקוח ושיש בהם כדי להסיח את דעתו מנתונים עיקריים שעליו לשקול.

ט.       המידע שיוצג במסמך ההנמקה יוצג בצורה ברורה והוגנת. בעל רישיון יידרש לבחון את המידע שמסר לו לקוח, באמצעות דיווחים שונים שאותם הוא מקבל או יקבל בעתיד מגופים מוסדיים או לפי נתונים נוספים שמסר לו הלקוח (כגון: דוחות שכר).

י.         בעל רישיון יספק ללקוח כל מידע נוסף שידרוש הלקוח ושעשוי להיות רלוונטי לייעוץ או לשיווק פנסיוני או לשיווק מוצר ביטוח.

4 .      סוג מסמך הנמקה

א.       מסמך הנמקה מלא

בעל רישיון יעביר ללקוח מסמך הנמקה מלא, שיכלול את כל החלקים המנויים בנספח א’, בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

1)          מפגש ראשון עם בעל רישיון מסוים;

2)          בכל מפגש שבו נשקלת משיכת כספים בגובה של 50,000 ₪ ומעלה;

3)          נודע לבעל רישיון על שינוי במצבו המשפחתי של הלקוח;

4)          הלקוח ביקש כי בעל הרישיון יערוך לו מסמך הנמקה מלא.

ב.        מסמך הנמקה ממוקד

1)          בכל מקרה שאינו נמנה על המקרים המנויים בסעיף קטן (א), בעל רישיון יעביר ללקוח מסמך הנמקה ממוקד הכולל את כל החלקים המנויים בנספח א’. בחלקים ג’-ה’ לנספח ימולאו רק הפרטים הנוגעים למוצרים שאליהם מתייחסת ההמלצה.

2)          על אף האמור בסעיף 4(א)(1) עד (3) ובפסקה (1) לסעיף קטן זה, בעל רישיון יהא רשאי להעביר ללקוח מסמך הנמקה ממוקד, אם התקיימו אחת או יותר מהפעולות שלהלן. תוכן המסמך הממוקד יהיה בהתאם להוראות המפורטות בצד אותה פעולה:

 

פעולה

תוכן מסמך ההנמקה הממוקד

1

ביצוע פעולה בקרן השתלמות בלבד.

כל החלקים המנויים בנספח א’;

חלקים ג’-ה’ לנספח א’ ימולאו רק לגבי המוצרים שאליהם מתייחסת ההמלצה.

2

א.        מעבר בין מסלולי השקעה באותו מוצר פנסיוני;

ב.         השארת מצב קיים (שימור) באחד משני מקרים אלה-

1)         ביטול החלטה להעביר כספים ממוצר פנסיוני אחד למוצר פנסיוני אחר וזאת לאחר שיחת שימור מצד הגוף המוסדי שבו מצויים הכספים האמורים;

2)         ייעוץ או שיווק פנסיוני לפי בקשת לקוח שתוצאתו השארת כספי החיסכון באותו מוצר פנסיוני.

ג.          הפחתת דמי ניהול במוצר קיים.

חלקים א’-ג’ ו-ו’ לנספח א’;

חלק ג’ לנספח א’ ימולא רק לגבי המוצרים שאליהם מתייחסת ההמלצה.

3

הפקדה חד פעמית של עמית במעמד עצמאי למוצר פנסיוני שלגביו ניתן ייעוץ או שיווק פנסיוני בעבר.

חלקים א’, ב’, ד’ ו-ו’ לנספח א’;

חלק ד’ לנספח א’ ימולא רק לגבי המוצרים שאליהם מתייחסת ההמלצה.

4

א.         שינוי ביחס שבין הפקדה לחיסכון לבין הפקדה בעד כיסוי ביטוחי באותו מוצר פנסיוני;

ב.          שינוי בגובה הפקדות או בתמהיל הפקדות בין מוצרים.

חלקים א’, ב’, ד’, ה’ ו-ו’ לנספח א’;

חלקים ד’ ו-ה’ לנספח א’ ימולאו רק לגבי המוצרים שאליהם מתייחסת ההמלצה.

5

ביצוע פעולה במוצר ביטוח בלבד, שאינו כלול במוצר פנסיוני ואינו נמכר אגב מוצר פנסיוני.

חלקים א’, ב(1)-ב(6), ג(2) ו-ו’ לנספח א’;

חלק ג(2) לנספח א’ ימולא רק לגבי מוצרי ביטוח שאליהם מתייחסת ההמלצה.

5 .      הוראות למילוי מסמך הנמקה

א.       הוראות למילוי חלק א’: פרטי בעל הרישיון

1)          סוכן פנסיוני ידרג בטבלה, לכל סוג מוצר, עד שלושה גופים מוסדיים שאת מוצריהם הוא משווק, מהגבוה לנמוך, בהתאם לשיעור דמי עמילות שקיבל מגופים אלו ביחס לכלל העמלות שקיבל עבור כלל המוצרים מאותו סוג ששיווק בשנה הקלנדרית שחלפה. אם שיעור דמי העמילות שהתקבלו מהגוף המוסדי באותו סוג מוצר גדול מ-10% מכלל העמלות יציין סוכן השיווק הפנסיוני בצד שמו של הגוף המוסדי גם את שיעור דמי העמילות שהתקבלו ממנו.

2)          רשימה כאמור בסעיף (1) תעודכן לא יאוחר מ-31 במרס בכל שנה, ביחס לדמי עמילות שנתקבלו במהלך השנה הקלנדרית האחרונה, עבור מוצרים ששיווק סוכן השיווק הפנסיוני במהלך אותה שנה.

3)          בעל רישיון יציין אם קיים הסכם לתשלום עמלת הפצה או לתשלום דמי עמילות בין בעל רישיון לבין גוף מוסדי שאצלו יש ללקוח מוצר, נכון למועד מילוי מסמך ההנמקה.


ב.        הוראות למילוי חלק ב’: פרטי הלקוח ומאפייניו

1)          בעל רישיון ימלא את כל מאפייני הלקוח המפורטים בחלק זה, לאחר שבירר אותם עם הלקוח.

2)          תיאור מאפייני הלקוח ייכתב באופן תמציתי, יכלול רק מידע המשליך במישרין על המלצת בעל הרישיון ובכל מקרה לא יעלה על עמוד אחד.

3)          אם לקוח מסרב למסור לבעל הרישיון מידע לגבי מאפיין מסוים, על בעל הרישיון לבקש מהלקוח לאשר בחתימתו, כי הוא ביקש שלא למסור לו מידע, תוך פירוט הנושאים שלגביהם ביקש שלא למסור מידע. אם בעל הרישיון סבר כי אין בסירובו של הלקוח כדי למנוע ממנו להתאים את המוצר לצרכיו של הלקוח, יציין זאת במפורש במסמך הנמקה ויאשר זאת בחתימתו.

4)          בעל רישיון רשאי להוסיף במסמך נפרד, שלא כחלק ממסמך ההנמקה, מאפיינים נוספים על אלה המפורטים בחלק זה, אם נלקחו בחשבון לצורך מתן ההמלצה. המסמך הנפרד יימסר ללקוח במועד מתן מסמך ההנמקה.

ג.         הוראות למילוי חלקים ג’1 וג’2: טבלת ההמלצה וההשוואה וטבלת מוצרי ביטוח

1)         הוראות כלליות

א)         בעל רישיון יפרט את המוצרים הפנסיוניים של לקוח בטבלת ההמלצה וההשוואה ואת מוצרי הביטוח שלו בטבלת מוצרי הביטוח, והכל לאחר שבירר מהם המוצרים שברשות הלקוח.

ב)         בעל רישיון ימלא בכל אחת מהטבלאות את הפרמטרים הנדרשים לכל אחד מהמוצרים שעליהם המליץ ללקוח, ובכלל זה, מוצרים חדשים או מוצרים שהיו ברשות הלקוח טרם מתן פעולת הייעוץ או השיווק הפנסיוני, בין אם יבוצע בהם שינוי ובין אם לא יבוצע בהם שינוי כתוצאה מהמלצת בעל הרישיון.

ג)           מוצרים מאותו סוג (כגון: גמל / קרן פנסיה / פוליסת ביטוח / קרן השתלמות / תכנית ביטוח מפני סיכון מוות / תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה) יופיעו בשורות עוקבות.

ד)         במקרה של החלפת מוצר אחד במוצר אחר, המוצרים המחליפים האחד את השני יופיעו בשורות עוקבות.

ה)         במקרה של סתירה בין סעיף (ג) לסעיף (ד), יגבר האמור בסעיף (ד).

ו)           במקרה של מתן המלצה לשנות אחד מהפרמטרים של מוצר פנסיוני כמפורט בעמודות ה’ עד יד’ בטבלת ההמלצה וההשוואה, יפרט בעל רישיון את הפרמטרים של המוצר הפנסיוני הקיים ואת השינויים המוצעים על ידו בשתי שורות עוקבות, כאשר בשורה הראשונה יפורטו פרטי המוצר הפנסיוני לפני השינוי ובשורה השנייה יפורטו פרטי המוצר הפנסיוני אחריו. לגבי הפרמטרים שלא ישתנו כתוצאה מיישום ההמלצה, יציין בעל הרישיון כי הפרמטר “לא שונה”.

ז)          מתחת לכל המלצה יפרט בעל רישיון את השיקולים העיקריים ששקל לפני מתן ההמלצה, ובפרט את הנושאים הבאים:

(1)          האופן שבו התאים את סוג המוצר והגוף המוסדי למאפייני הלקוח כפי שפורטו בחלק ב’ למסמך ההנמקה, יתייחס למאפייני הגוף המוסדי, ובכלל זה אופן ניהול תביעות על ידי אותו גוף מוסדי, איכות השירות ואיכות התפעול.

(2)          במקרה של החלפת מוצר ביטוח במוצר ביטוח חדש יפרט בעל הרישיון שינויים במאפייני הלקוח שיכולים להשפיע על תנאי הקבלה למוצר הביטוח החדש.

(3)          במקרה של העברת כספים, יפורטו יתרונות וחסרונות המוצר החדש או הגוף המוסדי החדש לעומת יתרונותיו חסרונותיו של המוצר הקודם או הגוף המוסדי הקודם, לפי העניין.

(4)          מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (3), במקרה של העברת כספים בעל רישיון יתייחס גם לשאלות הבאות ולהנחיות המופיעות בצדן. בעל רישיון יכלול במסמך ההנמקה רק את השאלות שענה עליהן בחיוב, ויפרט את הנימוקים העיקריים שעמדו בפניו בעת מתן ההמלצה וכן את הפרטים המפורטים בצד השאלה:

(א)         העברת כספים ממוצר פנסיוני עם מקדם המרה מגלם הבטחת תוחלת חיים

1)    האם ההמלצה כוללת העברת כספים ממוצר פנסיוני עם מקדם המרה הכולל הבטחת תוחלת חיים או הפסקת תשלומים למוצר כאמור?

אם ההמלצה כוללת העברת כספים ממוצר פנסיוני שבו מקדם ההמרה לקצבה מגלם הבטחת תוחלת חיים, או הפסקת תשלומים למוצר כאמור, יש לציין זאת. בנוסף, יש לציין את שם המוצר ואת התנאים הנוגעים להבטחת תוחלת החיים.

2)    האם הבטחת תוחלת החיים מותנית בבחירת מסלול פרישה מסוים?

אם הבטחת תוחלת החיים מותנית בבחירת מסלול פרישה מסוים יש לציין זאת. בנוסף, יש לציין את שם המסלול (לדוגמה: הבטחה של 240 תשלומים).

(ב)         האם ההמלצה כוללת העברת כספים ממוצר פנסיוני עם מקדם המרה המגלם הבטחת תשואה, או הפסקת תשלומים למוצר פנסיוני כאמור?

אם ההמלצה כוללת העברת כספים ממוצר פנסיוני שבו מקדם ההמרה לקצבה מגלם הבטחת תשואה, או הפסקת תשלומים למוצר פנסיוני כאמור, יש לציין זאת. בנוסף, יש לציין את שם המוצר הפנסיוני. אם הבטחת התשואה מוגבלת לתקופה, יש לציין את שם המוצר ואת מספר השנים.

(ג)           האם ההמלצה כוללת העברת כספים ממוצר פנסיוני שבו שינויים בתוחלת החיים אינם משפיעים על עדכון קצבה המשולמת ללקוח, או הפסקת תשלומים למוצר פנסיוני כאמור?

אם הקצבה החודשית אינה משתנה בשל שינויים בתוחלת החיים לאחר התחלת תשלומי הקצבה החודשית, יש לציין זאת. בנוסף,  יש לציין את שם המוצר.

(ד)         האם ההמלצה כוללת העברת כספים ממוצר פנסיוני שבו שינויים בתשואה אינם משפיעים על עדכון הקצבה המשולמת ללקוח, או הפסקת תשלומים למוצר פנסיוני כאמור?

אם ההמלצה כוללת העברת כספים ממוצר פנסיוני שבו הקצבה החודשית לא תשתנה בגלל שינויים בתשואת תיק ההשקעה לאחר התחלת תשלומי הקצבה, או הפסקת תשלומים למוצר כאמור , יש לציין זאת. בנוסף, יש לציין את שם המוצר.

(ה)         העברת כספים מקרן פנסיה ותיקה

אם ההמלצה כוללת העברת כספים מקרן פנסיה ותיקה, יש לציין זאת ולפרט את ההשלכות של המעבר על הזכויות שצבר הלקוח.

 

2)         הוראות פרטניות למילוי טבלת ההמלצה וההשוואה בחלק ג’:

א)         השם המסחרי של מסלול ההשקעה השם המסחרי של מסלול ההשקעה ימולא בהתאם לשם המסלול שפרסם הגוף המוסדי.

ב)         המלצה בעל רישיון יפרט את המלצתו, בגופן מודגש, ביחס לכלל המוצרים הפנסיוניים שעבורם ניתן ייעוץ או שיווק פנסיוני, בהתאם לאפשרויות המפורטות בנספח ב’.

ג)           דמי ניהול מהפקדות

(1)          בעל רישיון יציין את אחוז דמי הניהול מההפקדות (באחוזים) שיגבו מהלקוח, לאחר מתן הנחה בדמי ניהול, אם קיימת.

(2)          במוצרים המקנים זכאות מלאה לאג”ח מיועדות, בין אם הזכאות ניתנה במלואה על ידי גוף מוסדי או המדינה ובין אם קיימת השלמה לזכאות מלאה על ידי הגוף המוסדי (להלן – זכאות מלאה לאג”ח מיועדות), בעל רישיון לא יציין את שיעור דמי הניהול ובמקום זאת, יכתוב “ראה עמודה י”.

(3)          בפוליסות ביטוח שהונפקו לפני שנת 2004, בעל רישיון יציין כי קיימים דמי ניהול, מבלי לציין את שיעורם.

(4)          בפוליסות ביטוח שבהן שיעור דמי הניהול מופחת עם השנים:

(א)         בעל רישיון יציין את דמי הניהול הרלוונטיים ממועד מתן ההמלצה ואילך (ללא דמי ניהול בתקופות קודמות);

(ב)         אין להציג ממוצע דמי ניהול.

ד)         דמי ניהול מחיסכון מצטבר בעל רישיון יציין את אחוז דמי הניהול (באחוזים) שיגבו מהלקוח מהיתרה הצבורה, לאחר מתן הנחה בדמי הניהול, אם קיימת.

(1)          בתכניות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חיסכון ומשלבות מספר מסלולי השקעה, יצוין שיעור דמי הניהול לגבי כל מסלול השקעה נבחר.

(2)          במוצרים שבהם קיימת זכאות מלאה לאג”ח מיועדות, לא יצוין שיעור דמי הניהול ובמקום זאת, ייכתב “ראה עמודה י”.

ה)         סטטוס בעל רישיון יציין האם מועברות הפקדות שוטפות למוצר הפנסיוני.

ו)           מסלול ביטוח / כיסוי ביטוחי בעל רישיון יפרט אילו כיסויים ביטוחיים כלולים במוצר הפנסיוני המוצע לו (לדוגמה ריסק מוות, אובדן כושר עבודה או תכנית ביטוח), וכן יתייחס למאפייני הכיסויים הביטוחיים מאותו סוג (לדוגמה תקופת הפיצוי, בכיסוי לאובדן כושר עבודה אם כולל הגדרת “עיסוק ספציפי” או “עיסוק סביר אחר” וכדומה). לגבי קרן פנסיה, יצוין שם מסלול הביטוח, סוג הכיסוי הביטוחי ושיעור הכיסוי הביטוחי הניתן, ולגבי ביטוח חיים, יצוין האם קיים כיסוי ביטוחי ואם קיים, יצוין סוג הכיסוי הביטוחי.

ז)          הוני / קצבתי בעל רישיון יפרט מהם התנאים למשיכת כספים.

ח)         שיעור זכאות לאג”ח מיועדות והתשואה ברוטו על האג”ח בעל רישיון יציין אם המוצר הפנסיוני המוצע ללקוח כולל זכאות לאג”ח מיועדות. בעל רישיון יציין את שיעור הנכסים שבגינם מונפקות אג”ח מיועדות, התשואה ברוטו על אג”ח זה והפרטים הבאים:

(1)          במוצרים שבהם יש זכאות מלאה לאג”ח מיועדות, תוצג התשואה המובטחת ללקוח (תשואה ברוטו בנטרול המרווח), המרווח שנותר בידי הגוף המוסדי וכן כי המרווח מהווה תגמול לגוף המוסדי.

(2)          בפוליסות מסוג מעורב או גמלה בהן קיימת הבטחת תשואה, בעל רישיון יציין כי סכום הביטוח אשר מגלם הבטחת תשואה, מבוסס על תשואת אג”ח המיועדות.

ט)         הבטחת תשואה בעל רישיון יציין האם קיימת הבטחת תשואה לגבי המוצר הפנסיוני. אם קיימת הגבלה על תקופת ההבטחה יש לציין בנוסף מהי תקופת ההבטחה.

י)           תשואה ברוטו בעל רישיון יתייחס לתשואה ברוטו של כל אחד מהמוצרים ב- 36 החודשים האחרונים הידועים שלפני המועד שבו ניתן הייעוץ או השיווק הפנסיוני (באופן כללי במוצר ולא על פי נתוניו האישיים של הלקוח). לגבי מסלול השקעה של גוף מוסדי הפועל פחות מ- 36 חודשים תצוין התשואה המצטברת בחודשים בהם פעל, עד לחודש האחרון, ותאריך תחילת פעילותו. בנוסף, בעל רישיון יפרט כדלקמן:

(1)          במוצר שלו מספר מסלולי השקעה, התשואה ברוטו לגבי כל אחד ממסלולי ההשקעה שנבחרו ללקוח תוצג בנפרד.

(2)          במסלול השקעה מבטיח תשואה תוצג התשואה המובטחת ללקוח (התשואה ברוטו בנטרול המרווח).

יא)      רמת הסיכון בעל רישיון יציין אם רמת הסיכון של המוצר גבוהה או נמוכה ביחס לרמת סיכון ממוצעת באותו סוג מוצר, על פי קריטריון אובייקטיבי מקובל לדירוג רמת סיכון, ויציין את שם הקריטריון שנבחר על ידו כמדד להשוואה. רמת הסיכון תוצג ביחס לאותה התקופה שלפיה הוצגה התשואה ברוטו.

יב)       קידוד המוצר בעל רישיון יציין מהו הקידוד של כל מוצר שנכלל בהמלצת בעל הרישיון ואם מכיל אותו מוצר מספר מסלולי השקעה או מסלולי ביטוח, יצוין הקידוד של כל אחד מהם, כאמור בחוזר גופים מוסדיים 2010-9-9 “קידוד קופות גמל”.

 

3)         הוראות פרטניות למילוי טבלת מוצרי ביטוח בחלק ג’

א)         שם המוצר – בעל רישיון יציין את השם המסחרי של מוצר הביטוח שעליו הוא ממליץ.

ב)         המלצה בעל רישיון יפרט את המלצתו, בגופן מודגש, ביחס לכל אחד ממוצרי הביטוח של הלקוח, ובהתאם לאפשרויות המפורטות בנספח ב’.

ג)           זכאות להטבת מס בעל רישיון יציין האם הלקוח זכאי להטבת מס בגין מוצר הביטוח המוצע ומהו שיעור ההטבה.

ד)         הכיסוי הביטוחי בעל רישיון יפרט אילו כיסויים ביטוחיים כלולים במוצר הביטוח המוצע ללקוח וכן יתייחס למאפייני הכיסויים הביטוחיים מאותו סוג (לדוגמה תקופת הפיצוי, לגבי כיסוי לאובדן כושר עבודה, אם כולל הגדרת “עיסוק ספציפי” או “עיסוק סביר אחר” וכדומה).

ה)         סך הכיסוי הביטוחי בעל רישיון יפרט את סכום הכיסוי שלו זכאי הלקוח בשל מוצר הביטוח בש”ח.

ו)           עלות חודשית בעל רישיון יפרט את העלות החודשית של מוצר הביטוח ויציין האם העלות החודשית קבועה או עולה לאורך השנים. אם העלות החודשית עולה, יציין בעל הרישיון את העלות החודשית המרבית בשל מוצר הביטוח.

ד.        הוראות למילוי חלק ד’: המלצת בעל רישיון לגבי אופן חלוקת ההפקדות בין מוצרים

1)          בעל רישיון יתייחס לחלוקת ההפקדה הראשונה שלאחר מתן ההמלצה.

2)          הסכומים יוצגו בש”ח, ולגבי מוצרים פנסיוניים יוצגו גם שיעורי ההפרשה של המעסיק ושל העובד.

3)          בעל רישיון יפרט בטבלה את המלצתו כדלקמן:

א)         שיעור ההפקדה המומלץ למוצרי הביטוח השונים. חלוקת השכר המבוטח בין מוצרי ביטוח שונים בכפוף לתקרת ההפקדה המותרת ובהתחשב בהטבות המס הרלוונטיות.

ב)         סכום הפקדת המעסיק לריסק מוות ולאובדן כושר עבודה יפורט, ככל שניתן לבצע הפרדה בין ההפקדה לרכיב זה משאר הרכיבים.

ג)           לעניין פוליסות מסוג עדיף, יש להציג את כלל ההפקדה למרכיב התגמולים ולציין את הסכום המופנה למרכיב החיסכון.

ד)         הפקדות במעמד עצמאי, לרבות השלמה של הפקדות לעמית במעמד של שכיר.

ה.       הוראות למילוי חלק ה’: המחשה מספרית

1)          בעל רישיון ימלא את אומדן הסכומים שהניח, בהתאם להנחות המפורטות להלן, להם יהיה זכאי לקוח בהתאם למוצרים הפנסיוניים שיהיו ברשות הלקוח אם יבחר לאמץ את המלצתו, כמפורט בחלק ה’1 לנספח א’, על פי הפירוט הבא:

א)         קצבה או סכום חד פעמי שלהם יהיה זכאי הלקוח בהגיעו לגיל פרישת חובה או בתום תקופת הביטוח, לפי העניין.

ב)         סכום חד-פעמי שלו יהיה זכאי הלקוח בתום 6 שנים מיום פתיחת קרן ההשתלמות.

2)          בעל רישיון יודיע ללקוח כי באפשרותו לקבל המחשה מספרית מפורטת לגבי הסכומים המפורטים בחלק ה’1 לנספח א’ ולגבי מוצרי ביטוח שברשותו. במידה שביקש הלקוח לקבל המחשה כאמור, ימסור לו את ההמחשה כמפורט בחלק ה’2 לנספח א’.

3)          ההמחשה המספרית כמפורט בחלקים ה’1 ו- ה’2 תתבסס על ההנחות הבאות:

א)         גובה ההפקדות שלקוח עתיד להפקיד למרכיב חיסכון, יחושב בהנחה שהשכר הריאלי נותר קבוע ובניכוי דמי ניהול שעתידים להיגבות מההפקדה במועד החישוב ועלות הכיסוי הביטוחי, ככל שניתן לבצע הפרדה בין ההפקדה לרכיב זה משאר הרכיבים.

ב)         הלקוח לא ימשוך כספי פיצויים וכספי תגמולים.

ג)           הלקוח ימשיך להפקיד למוצר הפנסיוני הפקדות עד תום תקופת הביטוח או עד הגיעו לגיל פרישת חובה, לפי העניין.

ד)         לא יחול שינוי במדד המחירים לצרכן.

ה)         לא יחול שינוי בתקנון קופת גמל לא משלמת לקצבה וקרן הפנסיה.

4)          לגבי ביטוח –

א)         תום התקופה להמחשה המספרית הוא תום תקופת הביטוח כאמור בפוליסה.

ב)         סכום החיסכון שייצבר בתום תקופת הביטוח יחושב, בין השאר, בהתאם לריבית שנתית בשיעור 4%, בניכוי דמי ניהול שעתידים להיגבות מהנכסים המנוהלים במועד החישוב. אם נקבעה בתנאי הפוליסה ריבית מובטחת (לדוגמה, בפוליסות מגובות באג”ח ח”ץ), יש להמחיש על פי הריבית הנזקפת ללקוח לפי תנאי הפוליסה בתקופת הבטחת הריבית (אם זו קצרה מתקופת הביטוח).

ג)           מקדם ההמרה יהיה בהתאם לאמור בפוליסה.

5)          לגבי קרן פנסיה –

א)         תום התקופה להמחשה המספרית יהיה גיל פרישת חובה של הלקוח.

ב)         סכום החיסכון שייצבר בתום התקופה יחושב בהתאם לריבית שנתית להיוון כפי שנקבע בחוזר פנסיה 2004/9 שעניינו הוראות לניהול קרן חדשה ובהתחשב במסלול הביטוח בו נמצא הלקוח במועד החישוב ובניכוי דמי ניהול שעתידים להיגבות מהנכסים המנוהלים במועד החישוב.

ג)           הסכום הכולל יחולק במקדם ההמרה שקבוע בתקנון קרן הפנסיה במועד החישוב, עבור לקוח בגיל פרישת חובה, על פי מאפייניו של אותו לקוח.

6)          לגבי קופת גמל –

א)         תום התקופה להמחשה המספרית יהיה גיל פרישת חובה של הלקוח.

ב)         סכום החיסכון שייצבר בתום התקופה יחושב בהתאם לריבית שנתית בשיעור 4% בניכוי דמי ניהול שעתידים להיגבות מהנכסים המנוהלים במועד החישוב, למעט קופות גמל מבטיחות תשואה שלגביהן יש להתבסס על הריבית הנזקפת לפי תקנון הקופה.

7)          לגבי קרן השתלמות –

א)         תום התקופה להמחשה מספרית יהיה בתום 6 שנים ממועד פתיחת הקרן.

ב)          סכום החיסכון שייצבר בתום התקופה יחושב בהתאם לריבית שנתית בשיעור 4%, בניכוי דמי ניהול שעתידים להיגבות מהנכסים המנוהלים במועד החישוב.

8)          ההמחשה המספרית לעניין סכום הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה תיעשה לפי ההפקדה החודשית הראשונה שלאחר ביצוע העסקה.

9)          ההמחשה המספרית לעניין סכום ביטוח למקרה מוות תיעשה לפי ההפקדה החודשית הראשונה שלאחר ביצוע העסקה.

10)      ההמחשה המספרית לעניין סכום ביטוח למקרים המבוטחים בתכנית ביטוח תיעשה לפי ההפקדה החודשית הראשונה שלאחר ביצוע העסקה.

ו.          הוראות למילוי חלק ו’: הצהרת לקוח

מסמך ההנמקה יכלול הצהרה של הלקוח שבה הוא מאשר כי מסמך ההנמקה נמסר לו על ידי בעל הרישיון. הצהרת הלקוח תאושר בחתימתו. המסמך לא יכלול כל הצהרה נוספת של הלקוח.

6 .      פעולה במוצר שאינה מתבצעת בפגישה פנים אל פנים

א.       פעולה במוצר שאינה נעשית בפגישה פנים אל פנים תתאפשר רק במקרים המפורטים בסעיף 4(ב)(2), ובהתאם להוראות הסעיף האמור.

ב.        פעולה במוצר שאינה נעשית בפגישה פנים אל פנים תתועד בדרך הניתנת לאחזור, לאחר שניתנה ללקוח הודעה על כך מראש. תיעוד הפעולה לא יהווה תחליף להעברת העתק מודפס של מסמך ההנמקה ללקוח כנדרש בסעיף 3(ב).

ג.         בפעולה במוצר שאינה נעשית פנים אל פנים לא נדרשת חתימה של הלקוח על גבי מסמך ההנמקה שמאשרת את קבלתו כאמור בחלק ו’, למעט בעת צירוף לראשונה או בעת העברת כספים.

7 .      שמירת העתק ממסמך ההנמקה ומסירתו

א.       בעל רישיון ימסור לגוף מוסדי שאליו הוא ממליץ להעביר אליו כספים או לצרף לראשונה, את החלקים המפורטים להלן שבנספח א’ ובכפוף לאמור בסעיף 4(ב)(2), בתוך שבעה ימי עסקים לאחר מסירת מסמך ההנמקה ללקוח:

1)          פרטי בעל הרישיון ופרטי הלקוח כמפורט בחלקים א’ ו-ב’ לנספח א’.

2)          פירוט המלצתו כפי שנמסר ללקוח כמפורט בחלק ג’ לנספח א’, ללא פירוט השיקולים העיקריים להמלצתו.

3)          פירוט אופן חלוקת ההפקדות בין מוצרים כמפורט בחלק ד’ לנספח א’.

4)          חתימת הלקוח על גבי מסמך ההנמקה שמאשרת את קבלתו כאמור בחלק ו’.

ב.        על אף האמור בסעיף קטן (א), המידע לא יכלול פירוט בנוגע לצירוף הלקוח למוצרים  אחרים או להעברת כספים שאינם רלוונטיים לאותו גוף מוסדי.

ג.         העתק מכל מסמך הנמקה שנמסר ללקוח ישמר באופן הבא:

1)          לגבי סוכן ביטוח פנסיוני – לכל הפחות שבע שנים ממועד מסירתו ללקוח;

2)          לגבי יועץ פנסיוני – לכל הפחות שבע שנים מיום סיום ההתקשרות עמו בהסכם ייעוץ פנסיוני.

ד.        בעל רישיון ימסור ללקוח, לפי בקשתו, העתק ממסמך ההנמקה בתוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה, וזאת בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג).

8 .      חובת הגוף המוסדי

א.       גוף מוסדי יעביר לכל סוכן ביטוח פנסיוני את המידע אודות גובה התגמול שלו הוא זכאי בעבור שיווק כלל המוצרים של אותו גוף מוסדי, ויפרט את חלק התגמול המתייחס למוצרים שאותם הוא שיווק במהלך השנה הקלנדרית החולפת. רשימה כאמור תועבר לסוכן הביטוח לא יאוחר מ – 31 ינואר בכל שנה.

ב.        גוף מוסדי לא יצרף לקוח למוצר אלא לאחר שקיבל לידיו העתק מהמסמכים המפורטים בסעיף 7(א), כאשר הם חתומים על ידי הלקוח, ולאחר שווידא את נכונות הנתונים הנוגעים אליו.

ג.         גוף מוסדי יערוך בדיקות מדגמיות ויוודא אם צירוף לקוחות על ידי סוכן פנסיוני מסוים אל אותו מוסדי, בוצע בהתאם להוראות חוזר זה.

9 .      תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים ועל כל בעלי הרישיון.

10 .  תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 מאי 2013.

 

11 .  ביטול תקפות

החל מיום התחילה של חוזר זה:

א.       חוזר סוכנים ויועצים 2009-10-1 שעניינו הוראות לעניין תוכנו של מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח וחוזרי סוכנים ויועצים 2009-10-1 ו- 2010-10-1 שעניינם הוראות לעניין תוכנו של מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח – עדכון, בטלים.

ב.        כל ההוראות שאינן נוגעות למכירת תכניות ביטוח פרט, תכניות ביטוח מפני סיכון אבדן כושר עבודה ותוכניות ביטוח לסיכון מוות הנמכרות על ידי עובד גוף מוסדי שהוא משווק פנסיוני בחוזר ביטוח 2004/4 שעניינו גילוי נאות בביטוח חיים, חוזר ביטוח 2004/6 שעניינו פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים והוראות וחוזר ביטוח 2004/10 שעניינו החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות – הוראות למבטחים ולסוכני הביטוח – עדכון, בטלות.

 

 

 

בכבוד רב,

פרופ’ עודד שריג

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

נספח א’: נוסח מסמך ההנמקה עותק ללקוח

תאריך מתן ההמלצה:  /  /

חלק א: הכר את בעל הרישיון

פרטי בעל הרישיון

שם מלא: ______________________       מספר רישיון:

מספר טלפון:  –     כתובת מייל: _______________________

האם פועל במסגרת תאגיד?         כן/לא

אם כן, שם התאגיד: __________________     ח.פ. התאגיד:

גילוי נאות

n      יועץ פנסיוני:

שם הגוף המוסדי שאתו אין לי הסכם הפצה, מבין הגופים המוסדיים שבהם יש לך היום מוצר פנסיוני או מוצר ביטוח: ________________________________________________

 

n      סוכן שיווק פנסיוני:

להלן רשימת הגופים המוסדיים שאת מוצריהם שיווקתי בשיעור של למעלה מ- 10% מסך התגמולים שקיבלתי עבור אותו סוג מוצר (ביטוח/גמל/פנסיה/קרן השתלמות), בשנת _____. הרשימה מסודרת משיעור התגמול הגבוה לנמוך.

מיקום

שם חברת הביטוח

שם קופת הגמל

שם קרן הפנסיה

שם קרן ההשתלמות

1

המבטח הנדיב – 50%

גמל שלמה – 27%

פנסיה לעולם – 25%

משתלמים – 28%

2

המבטח הבטוח – 15%

גמל לתמיד – 22%

פנסיונרים – 17%

השתלמות לנצח – 20%

3

המבטח המצוין – 13%

גמל כהלכה – 12%

פנסיה לתפארת – 15%

השתלמות לכולם – 13%

שם הגוף המוסדי שאתו אין לי הסכם התקשרות, מבין הגופים המוסדיים שבהם יש לך היום מוצר פנסיוני או מוצר ביטוח: ___________________________________________

 

חלק ב: הכר את הלקוח

פרטי הלקוח

שם מלא : _________________________ מספר ת.ז.:

הצגת מאפייני הלקוח

התחשבות במאפייניך האישיים חשובה לשם מתן המלצה על המוצרים המתאימים ביותר עבורך. להלן פירוט המאפיינים אליהם התייחסתי בייעוץ או בשיווק הפנסיוני:

1 .      גיל: ______

2 .      מצב משפחתי*: _____________________________________________________

3 .      מצב תעסוקתי* (שכיר / עצמאי / לא עובד / גמלאי): ____________________________

4 .      מצב רפואי: ________________________________________________________

5 .      מטרות הביטוח: _____________________________________________________

6 .      הכנסה קבועה אחרת**: ________________________________________________

7 .      מידת הסיכון המועדפת: _______________________________________________

8 .      מטרות החיסכון באמצעות המוצרים הפנסיוניים: _____________________________

*”מצב משפחתי”, “מצב תעסוקתי” – לרבות שינויים צפויים.

**”הכנסה קבועה אחרת” – מתייחס לנכסים פיננסיים משמעותיים של הלקוח שיכולים להוות נדבך נוסף להכנסה פנסיונית. לדוגמא, קבלת שכר דירה, קבלת קצבה וכדומה.

n      הצהרת לקוח על אי-מסירת מידע

לא מסרתי מידע על סעיפים _____, על אף שהובהר לי שהפרטים חיוניים לשם מתן המלצה על המוצרים המתאימים לי. חתימת הלקוח: _________________________

n      הצהרת בעל הרישיון על אי-מסירת מידע על ידי הלקוח

על אף שהלקוח לא מסר מידע על סעיפים ______, אין בכך כדי למנוע ממני להתאים את המוצר לצרכיו של הלקוח. חתימת בעל הרישיון: ________________


חלק ג:

  1. טבלת ההמלצה וההשוואה מוצרים פנסיוניים

שם המוצר הפנסיוני

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

שם הגוף המוסדי

סוג המוצר הפנסיוני

השם המסחרי של מסלול ההשקעה

המלצה

דמי ניהול מהפקדות (באחוזים)

דמי ניהול מחיסכון מצטבר (באחוזים)

סטטוס (אין / יש הפקדות שוטפות)

מסלול ביטוח / כיסוי ביטוחי

הוני / קצבתי

שיעור זכאות לאג”ח מיועדות (30% / 0%) והתשואה ברוטו על האג”ח

הבטחת תשואה

(כן / לא)

אם כן, תפורט תקופת ההבטחה

תשואה ברוטו ב-36 החודשים האחרונים

רמת הסיכון של מסלול ההשקעה

(נמוך / בינוני / גבוה)

קידוד המוצר הפנסיוני**

גמל שלמה

קופת גמל

להצטרף

לא רלוונטי

1%

יש

אין

הוני

0%

11%

בינוני

גמל מושלם

קופת גמל

לבטל

לא רלוונטי

1.5%

אין

אין

הוני

0%

7%

בינוני

השיקולים העיקרים שעמדו בפני בעת ההמלצה:

פנסיה לתפארת

קרן פנסיה

לשנות מאפיינים

לפני

6%

יש

שארים + א.כ.ע

קצבתי

30%, תשואה של 4.86%

8%

נמוך

פנסיה לתפארת*

קרן פנסיה

אחרי

2%

לא שונה

לא שונה

לא שונה

לא שונה

לא שונה

לא שונה

השיקולים העיקרים שעמדו בפני בעת ההמלצה:

הביטוח הבטוח

ביטוח מנהלים

להשאיר מצב קיים

2011 9%

2012 8%

2013 ואילך 7%

 1%

יש

ריסק מוות + א.כ.ע

קצבתי

30%, תשואה של 4.86%

מסלול מנייתי – 10%

גבוה

השיקולים העיקרים שעמדו בפני בעת ההמלצה:

הביטוח העדיף

ביטוח מנהלים

להשאיר מצב קיים

יש

ריסק מוות + א.כ.ע.

קצבתי

0%

7%

בינוני

השיקולים העיקרים שעמדו בפני בעת ההמלצה:

* מפורטים רק הפרמטרים בהם בוצע שינוי

**קידוד – מספר חד ערכי של המוצר הפנסיוני. ניתן למצוא את רשימת המוצרים באתר האינטרנט של הגוף המוסדי.

  1. טבלת מוצרי ביטוח

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

שם המוצר

שם הגוף המוסדי

המלצה

זכאות להטבת מס

הכיסוי הביטוחי

סך הכיסוי הביטוחי

עלות חודשית

טוב לחיות

להצטרף

כן

ריסק מוות

750,000

f

השיקולים העיקרים שעמדו בפני בעת ההמלצה:

צעיר לנצח

לבטל

כן

ריסק מוות

500,000

f

השיקולים העיקרים שעמדו בפני בעת ההמלצה:


חלק ד: המלצת בעל הרישיון לגבי אופן חלוקת ההפקדות בין מוצרים

בהתאם לייעוץ / שיווק שסיפקתי לך, להלן חלוקת הפקדת כספים בין המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח של הלקוח, על פי תגמולי המעסיק, מרכיב הפיצויים ותגמולי העובד (בש”ח ובאחוזים). הכנסה חודשית שוטפת שעל בסיסה יופקדו הכספים:X  ש”ח

עמית במעמד שכיר

עמית במעמד עצמאי

סוג המוצר

שם המוצר

כללים מנחים להפרשה

מעסיק

עובד

סה”כ הפקדות

תדירות

ההפקדות

תגמולים

ריסק מוות

אובדן כושר עבודה

פיצויים

תגמולים

אובדן כושר עבודה

סה”כ

תגמולים

כיסויים מוצרי ביטוח על חשבון העובד

קרן פנסיה

פנסיה לתפארת

Y

(%⅓8)

Z

(5%)

Y+Z

H

(5.5%)

S

(%⅔18)

ביטוח מנהלים

הביטוח הבטוח

Y

(%⅓8)

Z

(5%)

Y+Z

H

(5.5%)

S

(%⅔18)

ביטוח מנהלים

הביטוח העדיף

Y

(%⅓8)

Z

(5%)

Y+Z

H

(5.5%)

S

(%⅔18)

גמל

גמל שלמה

Z

(5%)

Z

Z

(5%)

I

(10%)

חד פעמי

g

מוצר ביטוח-  ריסק מוות

טוב לחיות

חודשי

j

מוצר ביטוח – א.כ.ע.

כשיר לנצח

K

(2.5%)

חודשי

f

סה”כ

 

 

Y*3

Z*4

Y*3+Z*4

H*3+Z

K

S*3+I

 

g

j

f

חלק ה:

  1. המחשה מספרית מסכמת

 

בעקבות יישום ההמלצה:

א.      בעת גיל פרישת חובה, תהיה זכאי לקצבה משוערת של כ- _______ ₪ מקרן פנסיה, לקצבה משוערת של כ- _______ מביטוח המנהלים, לסכום חד-פעמי משוער של כ- _______ ₪ מקופת הגמל ולסכום חד פעמי של כ- _______ מביטוח המנהלים.

ב.      בתום שש שנים מיום פתיחת קרן ההשתלמות, תהיה זכאי לסכום חד-פעמי משוער של כ- _____ ₪.

 

באפשרותך לקבל טבלה המרכזת את סך הכיסויים שלך בפוליסות ובמוצרים הפנסיוניים בש”ח.

 

אזהרה: משיכת פיצויי הפיטורין ו/או משיכת כספי התגמולים תקטין את הקצבה שתקבל.

 

לידיעתך!

מדובר בהמחשה בלבד ולכן רווחי ההשקעה והתמורה אינם מובטחים וקיימת אפשרות לתשואה שלילית. ייתכן והתוצאות בפועל יהיו טובות יותר או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה. המוצר הפנסיוני ותנאיו תומחרו בהמחשה בכפוף להנחה שהפוליסה לא תבוטל עד תום תקופת הביטוח, ההפקדות ישולמו כסדרן ולא יחול שינוי בשכרך לאורך שנות החיסכון.


  1. המחשה מספרית מפורטת לגבי כל המוצרים שברשות הלקוח

סוג המוצר

שם המוצר

גיל הלקוח בתום תקופת הביטוח

סוג הכיסוי למבוטח

קצבה או סכום חד-פעמי, משוער (כולל פיצויי פיטורין)

ביטוח

הביטוח העדיף 80/20

67

קצבה

סכום חד פעמי

קצבת שארים

קצבת נכות

הביטוח הבטוח

67

קצבה

סכום חד פעמי

קצבת שארים

קצבת נכות

פנסיה

פנסיה לתפארת

67

קצבת פנסיה

קצבת שארים

קצבת נכות

קופת גמל

גמל שלמה

67

סכום חד-פעמי

קרן השתלמות

משתלמים

(+6 שנים מגיל פתיחת קרן ההשתלמות)

סכום חד-פעמי

ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה

כשיר לנצח

סכום חד-פעמי

ביטוח למקרה מוות

היום שאחרי

סכום חד-פעמי

תכנית ביטוח

כיסוי ביטוחי למחלות קשות

סכום חד-פעמי

ההמחשה בוצעה בהתאם להנחיות משרד האוצר, כולל תשואה שעשוי להשיג הגוף המוסדי בניהול כספי העמיתים. עבור מוצרים מבטיחי תשואה, מדובר בריבית המובטחת באג”ח של המדינה.


חלק ו: הצהרת הלקוח

 

הצהרת הלקוח

אני הח”מ מצהיר כי מסמך ההנמקה נמסר לי על ידי בעל הרישיון. המידע שמסרתי לבעל הרישיון לצורך הייעוץ או השיווק הפנסיוני נכון למיטב ידיעתי.

חתימת הלקוח: _________________                           תאריך: __________________

חתימת בעל הרישיון: _____________

נספח ב: מקרא לטור ההמלצה בטבלאות 1 ו2 בחלק ג’

1 .      להשאיר מצב קיים – מומלץ שלא לשנות אף אחד מהפרמטרים של המוצר;

2 .      להצטרף לראשונה מומלץ להצטרף למוצר זה לראשונה;

3 .      לבטל את המוצר מומלץ לבטל כיסוי ביטוחי או להעביר הפקדות שוטפות ויתרה צבורה ממוצר זה אל מוצר אחר.

4 .      להקפיא מומלץ להפסיק להפקיד למוצר זה, אך להשאיר בו את היתרה הצבורה.

5 .      לשנות מאפיינים – מומלץ לשנות אחד או יותר מהפרמטרים של המוצר. בטבלת ההשוואה שבחלק ג’1, יש לציין אם הפרמטרים המפורטים לגבי המוצר משקפים את המצב לפני או אחרי השינוי;

6 .      להעביר למוצר מומלץ להעביר כספים (לנייד) ממוצר אחר למוצר זה. מתייחס רק לטבלת ההשוואה שבחלק ג’1.

מודעות גוגל