מדיניות השקעה ושמות מסלולי השקעה במוצרי חיסכון פנסיוני – טיוטה

מודעות גוגל

גלוי נאות אתר התכנון הפיננסי של ישראל

גולשים יקרים אנו מודים לכם שבחרתם לגלוש באתר התכנון הפיננסי של ישראל. נשמח לשמוע את דעתכם על כתבות התוכן של האתר ! אתר התכנון הפיננסי של ישראל שם לו למטרה לקדם את המודעות הפיננסית בישראל ומציע שירותים בתשלום עבור איתור כספים בדיקת פוליסות ביטוח חישוב פנסיה וייעוץ פנסיוני על ידי יועצים מורשים בלבד

מודעות גוגל

ט’ בחשון התשע”ג
25 באוקטובר 2012

חוזר גופים מוסדיים 2012-50
סיווג: כללי <טיוטה>

מדיניות השקעה ושמות מסלולי השקעה במוצרי חיסכון פנסיוני – טיוטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005, (להלן – חוק הפיקוח על קופות גמל) וסעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981, (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1 .      כללי

על מנת לאפשר לעמית לקבל החלטה מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה המתאים לצרכיו, יש צורך להסדיר כללים אחידים לקביעת שמות למסלולים אשר ישקפו את מאפייני ההשקעה בהם, באופן שיאפשר לעמית להבחין בין מסלולי ההשקעה ולהשוות ביניהם.

מטרת חוזר זה היא להסדיר כללים אחידים כאמור לעניין מסלולי השקעה בקופות גמל ובתוכניות ביטוח חיים משתתפות ברווחים שאינן קופות ביטוח.

2 .      הגדרות

מדד המחירים לצרכן – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מסלול כללי – מסלול השקעה שאינו מסלול מתמחה;

מסלול מתמחה – מסלול השקעה אשר שמו כולל סיומת כאמור בסעיף 1 לנספח לחוזר זה;

מסלול מתמחה באפיק השקעה – מסלול השקעה מתמחה שההתמחות בו היא בנכסים מסוג מסוים;

מסלול מתמחה בתחום השקעה – מסלול השקעה מתמחה שההתמחות בו אינה מגבילה את סוג הנכסים בהם ניתן להשקיע במסלול אלא יש בו הגבלה אחרת, כגון “חו”ל”;

פוליסה שאינה קופת ביטוח – פוליסת ביטוח שהוצאה על פי תכנית ביטוח משולבת בחיסכון שאינה קופת ביטוח;

קופת גמל – לרבות פוליסה שאינה קופת ביטוח ולמעט קרן ותיקה, קופת גמל אישית לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה, קופת גמל למטרה אחרת, קופת גמל מרכזית לקצבה וקופת גמל מרכזית לפיצויים;

קרן חדשה מקיפה – כהגדרתה בסעיף 2(ו) לחוק הפיקוח על קופות גמל;

תקנון הקופה – תקנון קופת גמל שאינה קופת ביטוח.

 

3 .      איסור הטעיה בשם של קופת גמל או מסלול השקעה

גוף מוסדי לא יכנה קופת גמל, או מסלול כללי בקופת גמל או בפוליסה שאינה קופת ביטוח, לפי העניין, בשם שעלול להטעות את העמיתים, כגון שם שלכאורה עולה ממנו הבטחה כלשהי להשיג או לעמוד בקריטריון איכותי או כמותי או בשם שניתן להסיק ממנו על אופן ניהול ההשקעות בקופה או במסלול, לפי העניין. כך למשל לא ישתמש גוף מוסדי בשמות כגון: בטוחה, רווחית, סולידית, יציבה, איתנה.

 

4 .      כללים להתאמת שמו של מסלול השקעה למדיניות ההשקעה במסלול

א.       שמו של מסלול השקעה:

1)          יותאם למדיניות ההשקעה הקבועה בתקנון הקופה במקרה של קופת גמל שאינה קופת ביטוח, או בנספח מסלולי ההשקעה במקרה של קופת ביטוח או פוליסה שאינה קופת ביטוח (להלן – מדיניות ההשקעה התקנונית) בהתאם לטבלה בנספח  לחוזר זה;

2)          יהיה מורכב מתחילית וסיומת כמפורט בסעיף 1 לנספח לחוזר זה. לעניין מסלולי השקעה מתמחים, סיומת המסלול תכיל את ההתמחות הראשית ואת התמחות המשנה לפי הנוסח המתאים למדיניות ההשקעה התקנונית המפורטת ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים כאמור בסעיף קטן ב’ להלן (להלן – רשימת מסלולי ההשקעה המתמחים). גוף מוסדי לא ישתמש בסיומת המופיעה ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים עבור מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה התקנונית שלו שונה ממדיניות ההשקעה המפורטת ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים.

ב.        רשימת מסלולי השקעה מתמחים.

1)          באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – האגף) תפורסם רשימת מסלולי השקעה מתמחים, בה יפורטו שם ההתמחות והתמחות המשנה המתאימים למדיניות ההשקעה התקנונית במסלולים השונים;

2)          גוף מוסדי רשאי לקבוע במסלול השקעה מתמחה מדיניות השקעה תקנונית שאינה מופיעה ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים ובלבד שדירקטוריון הגוף המוסדי סבר כי מדיניות ההשקעה כאמור עומדת בכללים לניהול מסלולי השקעה מתמחים כאמור בסעיף 5(א) להלן וכן שונה באופן מובהק ממדיניות ההשקעה המופיעה במסלולים אחרים ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים. הקים גוף מוסדי מסלול השקעה כאמור בהתאם להוראות הדין לאחר יום תחילתו של חוזר זה, תתווסף מדיניות ההשקעה במסלול והסיומת המתאימה לה לרשימת מסלולי ההשקעה המתמחים.


5 .      כללים לניהול מסלולי ההשקעה

א.       מסלולים מתמחים:

גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל מסלול השקעה מתמחה בקופת גמל או בפוליסת ביטוח שאינה קופת ביטוח, ובלבד שקיבל את אישור דירקטוריון הגוף המוסדי כי מדיניות ההשקעה התקנונית שונה באופן מובהק ממדיניות ההשקעות הקבועה התקנונית לגבי כל מסלול מתמחה אחר באותה קופת הגמל או באותו נספח מסלולי השקעה, לפי העניין, ושהדירקטוריון נימק את החלטתו.

ב.         מסלולים כלליים:

1)          לעניין פוליסות ביטוח שאינן קופת ביטוח וקרנות השתלמות, יהיה רשאי גוף מוסדי לנהל, מלבד מסלולי השקעה מתמחים, עד 3 מסלולים כלליים, ובלבד שאם בחר הגוף המוסדי להקים יותר ממסלול כללי אחד, יתקיים האמור להלן:

א)         דירקטוריון הגוף המוסדי הגדיר אוכלוסיות יעד לכל אחד ממסלולי ההשקעה הכלליים שבניהולו;

ב)         אוכלוסיות היעד תהיינה שונות זו מזו באופן מובהק;

ג)           ההבחנה בין אוכלוסיות היעד תהיה לעניין הבדלים בצרכי העמיתים המשליכים על אופן ניהול ההשקעות במסלול (לדוגמא, “אוהבי סיכון”, “מייעדים לפרישה” וכדומה);

ד)         הגוף המוסדי יציין את אוכלוסיית היעד אליה מיועד המסלול בתקנון הקופה ובכל פרסום לעמיתים אודות המסלול.

2)          בנוסף לאמור בפסקה 1 לעיל, לעניין פוליסות ביטוח שאינן קופת ביטוח וקרנות השתלמות, יהיה רשאי גוף מוסדי להוסיף עד 3 מסלולים כלליים אשר ההשקעה בהם תהיה במדדים בלבד בהתאם לתנאים לעניין השקעה במדדים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2012-9-9 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים. על מסלולים אלו יחולו התנאים האמורים בפסקאות משנה (ב)(1)(א) עד (ד).

3)          הגוף המוסדי ייבצע פילוח של צרכי העמית טרם הצטרפותו למסלול כללי בקופת הגמל וייצרפו למסלול המתאים לו לפי פילוח הצרכים, אלא אם בחר העמית אחרת. גוף מוסדי אשר מקים מסלול כללי גם מהסוג האמור בפסקה (1) וגם מהסוג האמור בפסקה (2), לא יהיה רשאי להקים מסלול מאחד מהסוגים האמורים אשר מיועד לאוכלוסיית יעד מסוימת מבלי להקים מסלול מקביל לאותה אוכלוסיית יעד מהסוג האחר.

6 .      שינוי מדיניות השקעה תקנונית במסלול השקעה

א.       שינוי מדיניות השקעה תקנונית של מסלול השקעה יהיה בהתאם לאחד מהמקרים המפורטים להלן:

1)          גוף מוסדי רשאי לשנות התמחות במסלול השקעה מתמחה, לרבות להוסיף התמחות משנה ובלבד שהדירקטוריון אישר כי שינוי ההתמחות כאמור מיטיב לשקף את תמהיל ההשקעות במסלול המתמחה, כפי שהתנהל המסלול בכל אחת מהשנים החל משנה מיום הקמתו;

2)          גוף מוסדי רשאי לשנות את מדיניות ההשקעה התקנונית של מסלול השקעה ממסלול כללי למסלול מתמחה, ובלבד שבתמהיל ההשקעה של המסלול, בכל אחת מהשנים החל משנה מיום הקמתו, שיעור החשיפה הממוצע באפיק ההשקעה או בתחום ההשקעה שיופיע בשם המסלול המתמחה לא פחת מ-75%;

3)          גוף מוסדי רשאי לשנות מדיניות השקעה תקנונית של מסלול השקעה כללי, ובלבד שאם הקים יותר ממסלול כללי אחד בהתאם להוראות סעיף 5(ב) לעיל, התנאים שנקבעו בסעיף זה יישמרו גם לאחר השינוי.

ב.        על אף האמור בסעיף א’ לעיל רשאי גוף מוסדי לשנות את מדיניות ההשקעה התקנונית גם במקרים שלא מפורטים בסעיף האמור, ובלבד:

1)          שדירקטוריון הגוף המוסדי נימק את החלטתו לבצע שינוי במדיניות ההשקעה התקנונית כאמור.

2)          שהגוף המוסדי ימסור את ההודעה לעמיתים כאמור בסעיף קטן ג’ להלן במסגרת הודעה ייעודית ונפרדת שלא במסגרת הדוחות התקופתיים או כל הודעה אחרת.

ג.         יידוע עמיתים אודות שינוי במדיניות השקעה תקנונית של מסלול השקעה:

גוף מוסדי יודיע לעמיתים לפחות 45 ימים ולא יאוחר משלושה חודשים לפני המועד המתוכנן לביצוע שינוי במדיניות השקעה תקנונית של מסלול השקעה, אודות השינוי, במסגרת הודעה ייעודית, אשר תכלול את המפורט להלן:

1)          פירוט של הנימוקים לשינוי;

2)          הסבר לגבי משמעות השינוי לעניין גמישות ניהול ההשקעות באותו המסלול;

3)          השוואה בין מדיניות ההשקעה התקנונית לפני השינוי ולאחריו;

4)          במקרה של שינוי התמחות ממסלול כללי או ממסלול המתמחה בתחום השקעה או אל אחד מאלה – מדיניות ההשקעה הצפויה לפני השינוי או אחריו, לפי העניין, בהתאם להוראות חוזר 2009-9-13 שעניינו “הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות השקעה שלו”, ותמהיל ההשקעה בפועל לפני השינוי;

5)          מידע אודות זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין;

6)          מידע אודות זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.

7 .      סגירת מסלול השקעה

גוף מוסדי רשאי לסגור מסלול השקעה רק אם אין במסלול עמיתים או נכסים מנוהלים.

8 .      תחולה

הוראות חוזר זה חלות על כל הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמל כהגדרתן בחוזר זה.

9 .      תחילה

תחילתו של חוזר זה, שלושים ימים מיום פרסומו (בחוזר זה – יום התחילה).

10 .  הוראת מעבר

גוף מוסדי אשר מנהל קופת גמל או פוליסה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה לפני יום תחילתו של חוזר זה ואשר אינה מתנהלת בהתאם להוראותיו, יתאימה לאמור בחוזר זה עד ליום 1 באפריל 2013.

11 .  ביטול תוקף

הוראות חוזר גמל 2003/10 וחוזר ביטוח 2003/15 בטלות.

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

נספח – התאמת שם של מסלול השקעה למדיניות השקעה תקנונית

 

1 .      מסלול מתמחה

שם מסלול מתמחה יורכב מ:

תחילית, מסלול התמחות ראשית [התמחות משנה סוג נכסים] [התמחות משנה גיאוגרפית]

 [דירוג][הצמדה] [טווח]

                                                                  סיומת

כאשר:

 1. התחילית תהיה:

א.       בקופת גמל שאינה קופת ביטוח – שם קופת הגמל או שם קצר של קופת הגמל, לפי העניין, כפי שנקבע במערכות המקוונות של האגף;

ב.        בקופת ביטוח או פוליסה שאינה קופת ביטוח – שם חברת הביטוח או שם קצר של חברת הביטוח, לפי העניין, כפי שנקבע במערכות המקוונות של האגף.

 1. שדות המסומנים בקו תחתון בסיומת יוחלפו בהתאם לטבלה להלן.
 2. שדות המסומנים בסוגריים מרובעים הם שדות שגוף מוסדי רשאי להוסיף לסיומת בהתאם למפורט בטבלה להלן.

דוגמאות: קופת גמל X, מסלול אג”ח בדירוג גבוה צמוד מדד; קופת גמל X, מסלול אג”ח ללא הגבלת דירוג; קופת גמל X, מסלול מניות; קופת גמל X, מסלול מט”ח אירו.

מדיניות השקעה תקנונית

הסיומת המתאימה

התמחות ראשית

מדיניות השקעה של מסלול כוללת התחייבות להשקעה של כל נכסי המסלול כמפורט ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים לעניין מדיניות ההשקעה התקנונית של מסלול המתמחה באפיק השקעה, למעט יתרות במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות או העברות כספים ולמעט נכסים שניתנו כהלוואה לעמיתים בקופה, ובקרן חדשה מקיפה – למעט נכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג “ערד”.

אפיק השקעה המתאים כאמור ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים, כגון אג”ח

מדיניות השקעה של מסלול כוללת התחייבות להשקעה של כל נכסי המסלול כמפורט ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים לעניין מדיניות ההשקעה התקנונית של מסלול המתמחה בתחום השקעה, למעט יתרות במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות או העברות כספים ולמעט נכסים שניתנו כהלוואה לעמיתים בקופה, ובקרן חדשה מקיפה – למעט נכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג “ערד”.

תחום השקעה המתאים כאמור ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים, כגון חו”ל

מדיניות ההשקעה של המסלול כוללת התחייבות כי שיעור החשיפה למדד הכלול בסיומת יעמוד על 100% משווי נכסי המסלול, , וניהול ההשקעות במסלול יהיה בהתאם להוראות הממונה לעניין ניהול מסלול השקעה מחקה מדד, למעט יתרות במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות או העברות כספים ולמעט נכסים שניתנו כהלוואה לעמיתים בקופה, ובקרן חדשה מקיפה – למעט נכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג “ערד”.

מחקה מדד X – במקום X יבוא מדד הכלול ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים

מדיניות ההשקעות של המסלול כוללת התחייבות מצד הגוף המוסדי להשקיע בנכסים מסוגים ובתנאים כמפורט בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ”ה-1994, למעט נכסים שניתנו כהלוואה לעמיתים בקופה, ובקרן חדשה מקיפה – למעט נכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג “ערד”.

כספי

מסלול ההשקעה מתנהל כקופת גמל בניהול אישי לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(קופת גמל בניהול אישי), התשס”ט – 2009.

בניהול אישי (IRA)

מדיניות ההשקעה התקנונית כוללת התחייבות כי נכסי המסלול יושקעו בכפוף לכללי ההלכה היהודית/השריעה ואינה כוללת כל מגבלה אחרת.

הלכתי/שריעה

התמחות משנה 

מדיניות ההשקעה של המסלול כוללת התחייבות להשקעה של נכסי ההתמחות הראשית במנפיק מסוג אחד בלבד.

סוג המנפיק

מנפיק המופיע ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים, כגון מדינה

מדיניות ההשקעה של המסלול כוללת התחייבות להשקעה של נכסי ההתמחות הראשית במגבלה גאוגרפית אחת בלבד.

גאוגרפית

מקום גיאוגרפי, המופיע ברשימת מסלולי ההשקעה המתמחים, כגון “אירו” או “בחו”ל”.

מדיניות ההשקעה של המסלול אינה כוללת התחייבות לעניין דירוג ההשקעה של נכסי ההתמחות הראשית בהם מושקעים כספים במסלול.

דירוג

ללא הגבלת דירוג

מדיניות ההשקעה של המסלול כוללת התחייבות כי נכסי ההתמחות הראשית יהיו רק כאלה שדרוגם הוא AA ומעלה.

בדירוג גבוה

מדיניות ההשקעה של המסלול כוללת התחייבות להצמדה של נכסי ההתמחות הראשית למדד המחירים לצרכן.

הצמדה

צמוד מדד

מדיניות ההשקעה של המסלול כוללת התחייבות כי נכסי ההתמחות הראשית לא יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

שקלי

מדיניות ההשקעה של המסלול כוללת התחייבות כי משך החיים הממוצע הכולל של נכסי ההתמחות הראשית אינו עולה על שנה.

טווח

לטווח קצר

מדיניות ההשקעה של המסלול כוללת התחייבות כי משך החיים הממוצע הכולל של נכסי ההתמחות הראשית בין שנה לחמש שנים.

לטווח בינוני

מדיניות ההשקעה של המסלול כוללת התחייבות כי משך החיים הממוצע הכולל של נכסי ההתמחות הראשית עולה על חמש שנים.

לטווח ארוך

2 .       

3 .      מסלול כללי בקרן השתלמות ובפוליסת ביטוח שאינה קופת ביטוח

שם מסלול כללי יורכב מ:

תחילית, מסלול [טקסט חופשי] כללי [פסיבי]

                                    סיומת

כאשר:

 1. התחילית תהיה כמפורט לעיל לעניין מסלול השקעה מתמחה.
 2. שדות המסומנים בקו תחתון יוחלפו בהתאם לטבלה להלן.
 3. שדות המסומנים בסוגריים מרובעים הם שדות שגוף מוסדי רשאי להוסיף לסיומת בהתאם למפורט בטבלה להלן.

מדיניות השקעה תקנונית

הסיומת המתאימה

מדיניות ההשקעות של המסלול לא כוללת מגבלת השקעה כלשהיא.

[טקסט חופשי] כללי – על הטקסט החופשי לעמוד באיסור ההטעיה כאמור בסעיף 3 לחוזר זה. טקסט זה לא ישתנה בין אם סיומת המסלול כוללת את המילה פסיבי ובין אם לא.

מדיניות ההשקעות של המסלול כוללת התחייבות של הגוף המוסדי כי ההשקעות במסלול יהיו רק כאלה שמחקות מדדים מתוך רשימת המדדים העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2012-9-9 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים, כאמור בהוראות סעיף 5(ב)(2) לחוזר זה.

[טקסט חופשי] כללי פסיבי

 


רשימת מסלולי ההשקעה (תפורסם בנפרד מהחוזר)

 1. מדיניות השקעה תקנונית במסלולים המתמחים באפיק השקעה

א.       מדיניות ההשקעה התקנונית תהיה כמפורט להלן:

“נכסי מסלול זה [שאינם מושקעים באיגרות חוב מסוג “ערד”] יושקעו באחד או יותר מהנכסים המפורטים להלן:

רשימת סוגי הנכסים המפורטים בעמודת סוגי נכסים במדיניות ההשקעה התקנונית בטבלה להלן.

[נכסי ההתמחות כאמור לעיל [[לא] יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן] [יושקעו כך שמשך החיים הממוצע הכולל שלהם [אינו עולה על שנה] [בין שנה לחמש שנים] [עולה על חמש שנים] [יהיו בדירוג AA ומעלה בלבד]].

זאת, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, [ולמעט נכסים שיינתנו כהלוואה לעמיתים בקופה, ככל שיינתנו].”

כאשר:

1)          שדות המסומנים בקו תחתון יוחלפו בהתאם לטבלה להלן;

2)          שדות המסומנים בסוגריים מרובעים הם שדות שגוף מוסדי רשאי להוסיף בהתאם לקווים המנחים למדיניות השקעה תקנונית כאמור בטבלה שבסעיף 1 לנספח לחוזר מדיניות השקעה ושמות מסלולי השקעה במוצרי חיסכון פנסיוני;

ב.        הסיומות במסלולים המתמחים באפיק ההשקעה יותאמו לסוגי הנכסים במסגרת מדיניות ההשקעה התקנונית כמפורט בטבלה להלן:

סוגי הנכסים במסגרת מדיניות השקעה תקנונית

ההתמחות הראשית המתאימה

התמחות המשנה המתאימה

הנכסים המנויים בהתמחויות המשנה קונצרני ומדינות.

אג”ח

נכסים כמפורט להלן בארץ ובחו”ל:

 • אג”ח סחירות ושאינן סחירות של חברות.
 • נכסי אג”ח בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה המתמחות באג”ח.
 • ני”ע מסחריים.
 • הלוואות שאינן סחירות.
 • פיקדונות בבנקים או אצל חבר בורסה.
 • תעודות סל על מדדי אג”ח.
 • אג”ח להמרה.

לרבות נגזרים על הנכסים המפורטים לעיל.

קונצרני

אג”ח של מדינת ישראל ונגזרים על נכסים כאמור.

מדינת ישראל

אג”ח של מדינות שונות לרבות ישראל ונגזרים על נכסים כאמור.

מדינות

מניות לרבות נגזרים על מניות.

מניות

מניות בארץ לרבות נגזרים על מניות כאמור.

בארץ

מניות בחו”ל לרבות נגזרים על מניות כאמור.

בחו”ל

מטבע או פיקדון המוחזקים במדינת חוץ לרבות נגזרים על נכסים כאמור.

מט”ח

מטבע חוץ או פיקדון מסוג X המוחזק במדינת חוץ לרבות נגזרים על נכסים כאמור.

מטבע מסוג X

הנכסים המנויים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ”ה-1994.

כספי

 

 1. מדיניות ההשקעה במסלולים המתמחים בתחום השקעה

הסיומות יותאמו למדיניות ההשקעה התקנונית כמפורט להלן:

מדיניות ההשקעה התקנונית

ההתמחות הראשית המתאימה

התמחות המשנה המתאימה

“נכסי המסלול [שאינם מושקעים באיגרות חוב מסוג “ערד”] יושקעו בנכסים מסוגים שונים בחו”ל, על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בקופה ובכפוף להוראות הדין. זאת, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים”.

חו”ל

 

 1. מדיניות השקעה תקנונית של מסלול המתמחה במכשיר השקעה

כאשר מדיניות ההשקעה התקנונית היא “נכסי המסלול יושקעו בכאן יבוא שם של מדד העונה על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2012-9-9 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים”, סיומת המסלול תהיה: “מסלול מחקה המדד המפורט במדיניות ההשקעה התקנונית“.

 1. מדיניות השקעה תקנונית במסלולים מתמחים אחרים

הסיומות יותאמו למדיניות ההשקעה התקנונית כמפורט להלן:

מדיניות השקעה תקנונית

ההתמחות הראשית המתאימה

“נכסי המסלול יושקעו תהיה בכפוף לכללי ההלכה היהודית/השריעה. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית/השריעה.”

הלכתי/שריעה

 

איתור כספים החזרי מס  בדיקת פוליסות פנסיה תקציבית בנק ישראל בנק עליה הבנק למלאכה חשבון רדום תוכניות חיסכון

מודעות גוגל