מסלקה , זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

מודעות גוגל

גלוי נאות אתר התכנון הפיננסי של ישראל

גולשים יקרים אנו מודים לכם שבחרתם לגלוש באתר התכנון הפיננסי של ישראל. נשמח לשמוע את דעתכם על כתבות התוכן של האתר ! אתר התכנון הפיננסי של ישראל שם לו למטרה לקדם את המודעות הפיננסית בישראל ומציע שירותים בתשלום עבור איתור כספים בדיקת פוליסות ביטוח חישוב פנסיה וייעוץ פנסיוני על ידי יועצים מורשים בלבד

מודעות גוגל

ט”ו באב התשע”ג  22 ביולי 2013 חוזר סוכנים ויועצים 2013-10-2 סיווג: כללי

זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31יד(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה-2005 (להלן: “חוק הייעוץ הפנסיוני“), להלן הוראותיי:

1.    כללי – מסלקה , זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

סעיף 17 בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית), התשע”ב-2012 (להלן: “התקנות“), קובע הוראות כלליות לעניין זיהוי משתמשים ולקוחות. כמו כן, קובע הסעיף כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: “הממונה“) רשאי להורות שעובד מטעמו של משתמש לא יידרש להתחבר למערכת פנסיוניות מרכזית באמצעות התקן פיזי אישי. חוזר זה קובע הוראות לעניין זה וכן לעניין הרשאות לבעל רישיון בתאגיד.

2.    זיהוי משתמשים וניהול הרשאות – מסלקה , זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

א.      בעל רישיון בתאגיד המחובר למערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות תשתית מאובטחת של כספות ייעודיות בבעלות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ובאמצעות ערוץ מוצפן אחר כדוגמת web service, שמקיים את התנאים הקבועים בתקנה 17(ב) לתקנות לעניין זיהוי משתמשים ולקוחות הקבועים, לא יידרש להתחבר למערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות התקן פיזי אישי.

ב.      בעל רישיון שהוא תאגיד המחובר למערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות פורטל אינטרנט, רשאי לאפשר לעד חמישה עובדים מטעמו לצפות במידע שנתקבל ממערכת סליקה פנסיונית מרכזית לבקשת עובד אחר. זאת בתנאי שמורשה חתימה בתאגיד העביר לחברת סוויפטנס בע”מ תצהיר חתום בנוסח המצורף בנספח א’ לחוזר זה, לפיו הצפייה במידע תעשה רק לצורך ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.

3.    תחולה – מסלקה , זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

הוראות חוזר זה יחולו על כל בעלי הרישיון.

 

4.    תחילה – מסלקה , זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

תחילת חוזר זה ביום פרסומו.  

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 בדיקת פוליסות ביטוח באמצעות תוכנה בלעדית + בדיקת פדיון

 

 

צלצלו 058-4363632 או לחצו כאן

 

 

 

   (נספח א)

 מסלקה , זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – תצהיר

תצהיר בהתאם להוראות סעיף 2(ב)

לחוזר זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

אני הח”מ,  _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  1. אני משמש כמורשה חתימה בתאגיד _______________ ח.פ _______________ (להלן: “התאגיד“)
  2. הנני מצהיר כי העובדים הבאים מקיימים את התנאים בסעיף 2ב בחוזר סוכנים ויועצים “זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית”:

שם _______________ ת.ז. _______________

שם _______________ ת.ז. _______________

שם _______________ ת.ז. _______________

שם _______________ ת.ז. _______________

שם _______________ ת.ז. _______________

  1. הנני מתחייב להודיע לחברת סוויפטנס בע”מ על כל שינוי באמור לעיל.

 

_________________________________

____________________

חתימת מורשה החתימה מטעם התאגיד

            תאריך החתימה

 בדיקת פוליסות ביטוח באמצעות תוכנה בלעדית + בדיקת פדיון

 

צלצלו 058-4363632 או לחצו כאן

 

 

משכנתא אופטימלית  |  בדיקת פוליסות  | החזרי מס לשכירים | איתור כספים

חישוב פיצויים |  מחשבון שכר  | מילון הביטוח | אתר הפנסיה האובייקטיבי

ביטוח חיים למשכנתא – הצעת מחיר מנצחת בטלפון 

 

 

מודעות גוגל