אימות זהות לקוח על ידי מערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות מערכת המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין

מודעות גוגל

גלוי נאות אתר התכנון הפיננסי של ישראל

גולשים יקרים אנו מודים לכם שבחרתם לגלוש באתר התכנון הפיננסי של ישראל. נשמח לשמוע את דעתכם על כתבות התוכן של האתר ! אתר התכנון הפיננסי של ישראל שם לו למטרה לקדם את המודעות הפיננסית בישראל ומציע שירותים בתשלום עבור איתור כספים בדיקת פוליסות ביטוח חישוב פנסיה וייעוץ פנסיוני על ידי יועצים מורשים בלבד

מודעות גוגל

 ל’ באב התשע”ג 6 באוגוסט 2013   חוזר גופים מוסדיים 2013-9-10  סיווג: כללי  

אימות זהות לקוח על ידי מערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות מערכת המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(ג)(2) ו-18(ג) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית), התשע”ב-2012 (להלן: “התקנות“), להלן הוראותיי:

 1.       כללי

סעיף 17(ג)(2) לתקנות קובע כי זיהוי לקוח במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, לשם חיבור למערכת, ייעשה באמצעות תעודה אלקטרונית לאימות או באמצעות אמצעי זיהוי חד-ערכי אישי אחר של הלקוח כפי שיורה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: “הממונה“). סעיף 18(ג) לתקנות קובע כי מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תבדוק את אמיתות ייפוי הכוח במקרה של בקשה לקבלת מידע באמצעות תעודה אלקטרונית לאימות, או באמצעות אמצעי זיהוי חד-ערכי אחר של הלקוח, כפי שיורה הממונה. חוזר זה קובע הוראות לביצוע אימות זיהוי לקוח כנדרש באמצעות מערכת המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין.

איתור כספים אבודים בכל חברות הביטוח בישראל 

שירות על ידי מערכת איתורכסף לחץ כאן לפרטים נוספים

 

 2.       הגדרות

מערכת סליקה פנסיונית מרכזית” – כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה-2005.

מערכת אביב” – מערכת המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין.

 3.       אימות לקוח באמצעות מערכת אביב

                א.      ביקש לקוח ממערכת סליקה פנסיונית מרכזית כי אימות זהותו בהתחברות ראשונה למערכת סליקה פנסיונית מרכזית יבוצע על ידי פניה למערכת אביב, תפנה מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית למערכת אביב בבקשה לאמת את זהות הלקוח ותצרף לפניה את פרטי הלקוח הבאים:

  • שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה לועזי, מספר תעודת זהות ותאריך הנפקת תעודת הזהות.
  • תשובה של “כן” או “לא” על אחת משתי השאלות הבאות:
  1. האם הלקוח יצא מגבולות הארץ בשלוש שנים האחרונות?
  2. האם ללקוח הונפק דרכון בשלוש שנים האחרונות?

                ב.       אישרה מערכת אביב את פרטי הלקוח כמפורט בסעיף קטן א., והודיעה על  היות הלקוח פעיל ופירטה את כתובתו, ייחשב הדבר לאימות זהות הלקוח.

                 ג.       אומתה זהות הלקוח, תשלח מערכת הסליקה הפנסיוניות המרכזית קוד אימות או מידע חד פעמי, בהתאם לבקשת הלקוח, באמצעות דואר רשום לכתובת הלקוח שפורטה על ידי מערכת אביב בהתאם לאמור בסעיף קטן ב.

                ד.       קוד האימות ישמש לאימות ראשוני של זהות הלקוח במערכת לרישום במערכת או לאימות ייפוי כוח מסוג א’ שמעביר בעל רישיון, כהגדרתו בחוזר סוכנים ויועצים 2013-10-1, “ייפוי כוח לבעל רישיון”.

 4.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

 5.       תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומו.

                                

                                    עודד שריג       הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

אימות זהות לקוח על ידי מערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות מערכת המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין במשרד האוצר

מסלקה פנסיונית – הסבר על המסלקה הפנסיונית

 בדיקת פוליסות וחישוב פנסיה – מניעת הפסדי פנסיה וחיסכון

 

 

מודעות גוגל