מסלקה פנסיונית חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

מודעות גוגל

גלוי נאות אתר התכנון הפיננסי של ישראל

גולשים יקרים אנו מודים לכם שבחרתם לגלוש באתר התכנון הפיננסי של ישראל. נשמח לשמוע את דעתכם על כתבות התוכן של האתר ! אתר התכנון הפיננסי של ישראל שם לו למטרה לקדם את המודעות הפיננסית בישראל ומציע שירותים בתשלום עבור איתור כספים בדיקת פוליסות ביטוח חישוב פנסיה וייעוץ פנסיוני על ידי יועצים מורשים בלבד

מודעות גוגל

חוזר של משרד האוצר בדבר מסלקה פנסיונית חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

ב’ בחשון התשע”ד
6 באוקטובר 2013

חוזר גופים מוסדיים 2013-9-18
סיווג: כללי

 חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית מסלקה פנסיונית

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31יב לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה-2005 (להלן: “החוק“), הריני להורות כדלקמן:

 1.       כללי

לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות ככלל, ועל רקע ההתפתחויות בשוק החיסכון הפנסיוני בפרט, תוקן החוק כדי לאשר את הסדרת פעילותה של מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

בדיקת פוליסות ביטוח חיים | חישוב פוליסות ואיתור טעויות בחישוב ביטוחי מנהלים | 058-4363632

צעדים אלו הינם חלק ממהלך רחב של קידום ענף החיסכון הפנסיוני והפיכתו לדיגיטלי, ובכלל זה ייעול תהליכי עבודה, הוזלת עלויות, יצירת תשתית איכותית למתן ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני ותמיכה בקבלת החלטות מושכלת על ידי חוסכים.

סעיף 31ב לחוק קובע את התנאים להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ואת הנושאים שעל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: “הממונה“) לבחון בבואו לשקול בקשה למתן רישיון. סעיף 31ב(ד) לחוק קובע כי הממונה רשאי לקבוע שהענקת רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תיעשה בדרך של מכרז, אם שוכנע כי זוהי הדרך המיטבית להענקתו. מכרז, כאמור, יכלול את התנאים הקבועים בחוק, ויכול הוא לכלול תנאים נוספים.

תכנון פיננסי מקצועי על ידי כלכלן מומחה | תכנון הוצאות שוטפות וחיסכון למטרות כלכליות | 058-4363632

ביום 12.7.2011 קבע הממונה כי הענקת רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תיעשה בדרך של מכרז, שבו ייבחר ספק להקמת המערכת ולהפעלתה. תפקוד יעיל של מערכת סליקה פנסיונית מרכזית מחייב היערכות מוקדמת של גופים שיהיו חייבים או רשאים להשתמש בה.

פעולות שמשתמשים יחויבו לבצע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, ייעשו בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2011-9-1 שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

תכנון פיננסי לפורשים  – לחץ כאן למאמר מאת דן דוברי

.2.       הגדרות

בעל רישיון – סוכן ביטוח פנסיוני ויועץ פנסיוני כהגדרתם בחוק.

מערכת סליקה פנסיונית מרכזית” – כהגדרתה בחוק.

משתמש גוף מוסדי או בעל רישיון המשתמשים במערכת.

ניוד כספים – העברת כספים מגוף מוסדי לגוף מוסדי אחר בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס”ח-2008, וחוזר גופים מוסדיים 2008-9-11 “העברת כספים בין קופות גמל”

ייעוץ משכנתאות באמצעות תכנון פיננסי מתקדם | WESAVE.INFO

.3.       חובת התחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית

                א.         הגורמים הבאים יערכו את כל ההכנות הדרושות להתחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית ולשימוש בה, בהתאם לכללים שיפורסמו על ידי המערכת, לאחר אישור הממונה כגון: דרישות טכנולוגיות, ממשקי תקשורת ואבטחת מידע, כללים לעניין הטמעת תוכנה ככל שתידרש, הכשרת עובדים לשימוש בתוכנה וכדומה:

1)       גוף מוסדי;

2)       בעל רישיון שמבצע עבור לקוחות את הפעולה המנויה בסעיף 5(ב);

3)       בעל רישיון שמבצע עבור לקוחות את הפעולות המנויות  בסעיף  5(ג), אלא אם קיים ממשק ממוכן או מערכת ייעודית בין בעל הרישיון לבין הגוף המוסדי, כדוגמת ממשקי C2B.

                ב.         התחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית ותחזוקת החיבור ייעשו על ידי המשתמש

חמש סיבות טובות לבצע תכנון פיננסי – למאמר לחץ כאן 

.4.       עלויות התחברות ודמי שימוש

משתמש יישא בכל עלויות ההתחברות ותחזוקת החיבור למערכת סליקה פנסיונית מרכזית, ויהיה מחויב בדמי שימוש בהתאם להוראות הממונה וכללי המערכת שאושרו על ידי הממונה

.5.       פעולות שיבוצעו באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

                א.         גוף מוסדי יבצע את הפעולות המפורטות להלן, באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית בלבד:

1)       טיפול בכל בקשה לקבלת מידע, לרבות קבלת מידע באופן שוטף, או בבקשה לביצוע פעולה המועברת אליו באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

2)       העברת מידע בקשר לניוד כספים, לרבות מידע לגבי ניוד כספים שלא בוצע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

3)       העברת היזון חוזר בנוגע לבקשות שנתקבלו במסגרת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

                ב.         פניית בעל רישיון לגוף מוסדי לשם בקשת מידע חד פעמית שאינה כוללת פרטי זיהוי של מוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח, תיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיוניות מרכזית בלבד.

                 ג.          פניית בעל רישיון לגוף מוסדי לשם העברת בקשה של לקוח לגוף מוסדי לביצוע פעולות עבור לקוח או קבלת מידע אודות מוצר של לקוח  תיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית בלבד, אלא אם קיים ממשק ממוכן או מערכת ייעודית בין בעל הרישיון לבין הגוף המוסדי, כדוגמת ממשקי C2B.

6.       תחולה

חוזר זה יחול על גופים מוסדיים ובעלי רישיון, למעט קופת גמל מרכזית לקצבה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה- 2005

.7.       תחילה

                א.         תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

                ב.         על אף האמור בסעיף קטן א.:

1)       פעולות כאמור בסעיף 5(ב) – החל ב- 30 בנובמבר 2013.

2)       תחילתו של סעיף 5(א)(2) – במועד שבו תתאפשר סליקת מידע הנלווה לסליקת כספים, כפי שיפרסם הממונה.

3)       תחילתו של סעיף5(ג) – ב-1 בינואר 2016.

 8.       ביטול תקפות

החל במועד פרסום חוזר זה, חוזר גופים מוסדיים 2013-9-15 שעניינו “חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית” – בטל.

                                                                                                            דורית סלינגר

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 מסלקה פנסיונית חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית . מסלקה פנסיונית אמורה לספק מידע אודות תוכניות הביטוח הפנסיוני של המבוטח ולאפשר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ויעיל. המסלקה תאפשר בעתיד סליקת כספים  בשוק הביטוח הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית והמידע שיהיה ניתן לקבל ממנה ניתן יהיה לבצע בעתיד תכנון פיננסי מתקדם במהירות רבה יותר ולשפר את התוצאות המתקבלות באמצעות תכנון פיננסי.

החזרי מס הכנסה לשכירים  |  תכנון הוצאות חודשי רשם החברות |  בנק ישראל חשבונות מוגבלים  

רשות המיסים נקודות חשובות בייעוץ משכנתא | הכלכלן  פנסיה וביטוח 

תכנון פיננסי בדיקת ביטוחים | האתר של ד”ר גיא בכור GPLANET

מודעות גוגל