שכר מינימום

שכר מינימום | שכר מינימום מהווה את שכר המינימלי שניתן לשלם לעובד בעבור שעת עבודה  , יום עבודה או חודש עבודה.  שכר המינימום מתעדכן מעת לעת והוא נקבע לפי גיל העובד ואופי ההעסקה. שכר המינימום כפוף לחוק שכר מינימום, תשמ”ז-1987. שכר המינימום מפורסם בצורה של טבלאות באתר משרד המסחר והתעשייה. שכר מינימום נמצא מעת לעת בשיח הציבורי . 

לטבלת שכר מינימום 2014 לחץ כאן 

שכר מינימום מסדיר את אופן תשלום השכר והזכויות לפנסיה של מועסקים מוגבלים . על מנת לאפשר לאכוף את חוק שכר המינימום המדינה התקינה חוקים המאפשרים למפקחי עבודה מטעם המדינה לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק שכר המינימום. המפקח רשאי  לדרוש ממעביד, ממעסיק בפועל או מאדם אחר הנוגע בדבר, למסור לו מידע ומסמכים או העתקם, הנוגעים לביצוע הוראות חוק שכר המינימום. להיכנס  לבית העסק שבו מועסקים עובדים ולערוך בדיקה. הפרעה למפקח של משרד העבודה חושפת את העבריין לעונשי מאשר וקנסות.

משרד התמ”ת מעמיד קו פתוח  לבירור שכר המינימום בטלמסר שמספרו: 1-800-354-354;

טבלת שכר מינימום לינואר 2013 

שכר מינימום לחודש
ינואר 2013 ינואר 2012
מגיל 18 ומעלה 4,300.00 4,100.00
עד גיל 16 3,010.00 2,870.00
מגיל 16 עד 17 3,225.00 3,075.00
מגיל 17 עד 18 3,569.00 3,403.00
חניכים 2,580.00 2,460.00
שכר מינימום ליום
ינואר 2013 ינואר 2012
מס’ ימי עבודה בשבוע 5 6 5 6
מגיל 18 ומעלה 198.46 172.00 189.23 164.00
עד גיל 16 138.92 120.40 132.46 114.80
מגיל 16 עד 17 148.85 129.00 141.92 123.00
מגיל 17 עד 18 164.72 142.76 157.06 136.12
חניכים 119.08 103.20 113.54 98.40
שכר מינימום לשעה
ינואר 2013 ינואר 2012
מגיל 18 ומעלה 23.12 22.04
עד גיל 16 17.40 16.59
מגיל 16 עד 17 18.64 17.77
מגיל 17 עד 18 20.63 19.67
חניכים 14.91 14.22